Amen­dement Meer middeldure huur in de Merwe­deka­naalzone


8 februari 2018

Amendement 3/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 1 februari 2018, ter behandeling van het Raadsvoorstel inzake de omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone',

Constaterende dat:

  • In Utrecht een tekort is aan middeldure huurwoningen (710 — 950 euro per maand);
  • in Utrecht het tekort van middeldure huurwoningen 250 — 1250 woningen per jaar is, terwijI de vraag tot en met 2024 zelfs 1500 — 2500 woningen per jaar bedraagt;
  • De gemeenteraad d.d. 7 december 2017 het Actieplan middeldure huur heeft vastgesteld met als doel om op langere termijn meer middeldure huurwoningen in Utrecht beschikbaar te hebben.

Overwegende dat:

  • De Merwedekanaalzone een nieuw stedelijk gebied moet worden waar 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd;
  • In de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone wordt uitgegaan van een minimaal percentage van 15% middeldure huur woningen de verhouding tussen middeldure huurwoningen en andere woningtypen afgestemd wordt op de feitelijke vraag uit het gebied;
  • In de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone verder wordt uitgegaan van een minimum percentage van 45% koopwoningen en 30% sociale huurwoningen, waardoor er nog 10% te verdelen is;
  • Gezien de ambities en de tekorten in Utrecht meer middeldure huurwoningen in de Merwedekanaalzone nodig zijn en de ambitie voor 15% middelduur te laag is,

Besluit het volgende:

  • Om het percentage middeldure huur in de Omgevingsvisie vast te stellen op minimaal 25%, door de 10% uit de categorie 'overig', zoals is bedoeld in overweging 3, te gebruiken.
  • Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en aanverwante documenten overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert-Jan Brussaard, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freytag, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen