Amen­dement Meer stal­lingen, minder rommel II A New Hope


3 juli 2014

Amendement 24/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 in Utrecht ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat

 • Het structureel budget voor handhaven, ruimen en de daarvoor benodigde fietsdepots thans 2,1 miljoen euro bedraagt.
 • Met dat geld in 2013 meer dan 10.000 fietsen zijn geruimd.

Overwegende dat

 • De fietsparkeerdruk toeneemt in het stationsgebied, de binnenstad, de woonwijken en rondom buurtwinkelcentra en andere voorzieningen.
 • Deze toename van zorgt voor tal van problemen: Overlast voor fietsers, minder aantrekkelijke openbare ruimte, slechtere toegankelijkheid voor minder validen en zelfs gevaarlijke situaties.
 • Handhaving de symptomen van hoge fietsparkeerdruk kan verminderen, maar nooit het probleem kan oplossen.
 • Extra stallingscapaciteit onontbeerlijk is om de fietsparkeerdruk te verlagen.
 • De balans tussen handhaving enerzijds en realisatie van extra capaciteit anderzijds zoek is.

Besluit

 • Beslispunt 1 van het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014 als volgt aan te vullen:

"met dien verstande dat:

 • Het budget handhaving fietsparkeren met €0,5mio wordt verlaagd.
 • De vrijgekomen €0,5 mio structureel wordt toegevoegd aan het programma Verkeer met als oormerk:

- Realisatie extra stallingscapaciteit

- Bijdrage aan exploitatietekorten

- Toevoegen fietstrommels en buurtfietsenstallingen"

En draagt het college op

 • Jaarlijks in het Meerjarenprogramma Bereikbaarheid te rapporteren over de gerealiseerde fietsenstallingen.


Status

Verworpen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, ChristenUnie

Tegen

CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, SBU

Lees onze andere moties

Amendement Geen fietsgeld naar autotekorten

Lees verder

Amendement Participeren: niet alleen meedenken, ook meedoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer