Amen­dement Parti­ci­peren: niet alleen meedenken, ook meedoen


3 juli 2014

Amendement 28/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 3 juli 2014 ter behandeling van de Voorjaarsnota 2014.

Constaterende dat:

  • Het college een hoge ambitie heeft over het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet, zelfs boven de huidige streefcijfers,
  • Het coalitieprogramma `Utrecht maken we samen' en de voorjaarsnota 2014 0,5 miljoen euro op het "Flexibel Budget" bezuinigt,
  • Dit budget beschikbaar is voor organisaties die faciliteren en stimuleren dat Utrechters zich vrijwillig inzetten voor andere Utrechters.

Overwegende dat:

  • In een tijd waarin we veel meer vragen van Utrechters om meer voor elkaar te doen, te bezuinigingen op organisaties die deze doelstelling als missie hebben geformuleerd,
  • Vrijwilligers gratis activiteiten verrichten, maar de ondersteuning van vrijwilligers niet gratis kan zijn, • De ondersteuning van vrijwilligers noodzakelijk is om de vele initiatieven in Utrecht voldoende begeleiding te geven,
  • Utrecht middels deze bezuiniging het risico loopt dat het aantal inwoners dat zich vrijwillig inzet terugloopt.

Besluit:

  • De bezuiniging van 0,5 miljoen euro op het 'Flexibel Budget' voor de jaren 2015 en 2016 te verminderen met 0,1 miljoen euro,
  • Het ontstane tekort te dekken door de post `Buiten is Binnen' (Stadsgesprekken) te verlagen met 0,1 miljoen euro naar 0,4 miljoen euro.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdD, PvdA, Stadsbelang, S&S, CDA

Tegen

VVD, SP, GroenLinks, D66