Amen­dement Merwe­deka­naalzone Klimaat­neu­traal


7 oktober 2021

Amendement 118/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312

Constaterende dat:

 1. Utrecht zo snel mogelijk een klimaatneutrale stad wil zijn;
 2. Klimaatneutraal betekent dat de som van het gebruiksgebonden energiegebruik, gebouwgebonden energiegebruik en het energieverbruik in de openbare ruimte gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte energie binnen het grondgebied;
 3. Bij de gewenste hoge dichtheid van bebouwing en energieverbruik door zoveel bewoners het niet mogelijk blijkt te zijn om in de Merwedekanaalzone klimaatneutraal te bouwen: het uitgangspunt in de SOK is om minimaal 75% gebouwgebonden energie duurzaam op te wekken;

Overwegende dat:

 1. De ambitie klimaatneutraal gerealiseerd wordt als de ruimte voor energieopwekking in de bodem en op daken in verhouding staat met het aantal woningen en voorzieningen;
 2. Als het vanwege beperkte ruimte in relatie tot het aantal woningen nu niet mogelijk is een hoger percentage dan 75% duurzaam op te wekken, dit betekent dat het aantal woningen naar beneden bijgesteld moet worden tot een aantal dat wél in verhouding is tot de hoeveelheid energie die in het gebied opgewekt kan worden;
 3. Door het aantal woningen naar beneden bij te stellen, het beschikbare dakoppervlak voor energieproductie in verhouding komt tot het aantal huishoudens waarmee de Merwedekanaalzone 100% klimaatneutraal kan worden;
 4. Er binnen de ambitie klimaatneutraal ruimte is voor in elk geval 5000 woningen en dat met wat aanpassingen in gedrag of type woningen dit ook zou kunnen voor 6000 woningen;
 5. Minder woningen in de Merwedekanaalzone bijdraagt aan een lagere mobiliteitsdruk en de behoefte aan minder bruggen;

  Besluit:
  Aan de beslispunten van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312 toe te voegen:
 1. Dat de Merwedekanaalzone een klimaatneutrale woonwijk moet worden.
 2. Dat de bouwdichtheid binnen de wijk naar beneden bijgesteld wordt naar het maximaal haalbare wat in verhouding is tot de hoeveelheid hernieuwbare energie die in het gebied opgewekt kan worden.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SBU

Tegen

Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks