Motie Onzelf­standige studen­ten­huis­vesting in de Merwe­deka­naalzone


7 oktober 2021

Motie 340/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gezien het raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede en de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst,

Constaterende dat:

1. Het ontwikkelen van onzelfstandige studentenhuisvesting een speerpunt is van het Convenant Studentenhuisvesting;
2. Uit de MPR en de prestatieafspraken met corporaties blijkt dat het aantal onzelfstandige eenheden achterblijft bij de wens;
3. Uit de commissiebehandelingen over de Merwedekanaalzone bleek dat de ontwikkeling van onzelfstandige studentenhuisvesting als sociale huur niet mogelijk is in het huidige systeem;
4. Er daarom 300 zelfstandige studenteneenheden worden gerealiseerd met kale huurprijzen vanaf 433 euro tot 680 euro per maand (exclusief aanvullende kosten);

Overwegende dat:

1. De toename van het aantal studenten de komende jaren ook het aantal woningzoekenden zal toenemen en er nu al een nijpend tekort is;
2. Er naast de kale huurprijs nog onbepaalde kosten worden gerekend voor alle faciliteiten in het pand, inclusief de ‘gemeenschappelijke ruimten’;
3. Studenten geen gestoffeerde studio’s van minimaal 27 m2 willen voor meer dan 700 euro per maand, maar onzelfstandige, betaalbare woonruimte met huisgenoten en toegankelijke gemeenschappelijke ruimten (waar niet aanvullend voor betaald hoeft te worden);
4. De ruimte die voor de studio’s in het huidige plan wordt gebruikt voor veel meer onzelfstandige kamers zou kunnen zorgen en dit dus enorm zonde is met het oog opde schaarse ruimte die er is in Utrecht;
5. Er veel belangenvertegenwoordigers in Utrecht zijn, zoals Vidius, de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen, JOB-Utrecht, de raden van de onderwijsinstellingen (etc.), die zouden kunnen helpen bij een betere uitwerking van de studentenhuisvesting in het plan voor de Merwedekanaalzone;

Draagt het college op:

1. De huidige afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst als absolute ondergrens te zien, maar opnieuw in onderhandeling te treden met Greystar om in ieder geval de volgende punten aan te kaarten:

o Het terugbrengen van de oppervlakte van de studio’s die samenhangen met een veel te hoge huurprijs;
o De aanvullende kosten voor het gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten, die daardoor het karakter van echte ‘woonkamers’ verliezen;
o Het verdwijnen van de leeftijdsgrens die wordt gesteld aan de goedkoopste woningen uit het plan;
o De onwenselijkheid van tijdelijke contracten, nu dit onzekerheid met zich meebrengt voor de bewoners;

2. Uit te zoeken op welke wijze in de volgende stappen van de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone het mogelijk is om onzelfstandige studentenwoningen te realiseren als sociale huur;

3. Bij de aanpassingen van het plan voor studentenhuisvesting in de Merwedekanaalzone jongerenbelangenvertegenwoordigers te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Eva Oosters, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD
Floor de Koning, GL
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Merwedekanaalzone Klimaatneutraal

Lees verder

Motie Lagere inkomenseis Merwedekanaalzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer