Amen­dement Ontwik­kel­visie Spoorzone Tweede Daals­edijk


2 april 2015

Amendement 21/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van de Ontwikkelvisie Spoorzone Tweede Daalsedijk,

Constaterende dat:

  • De in hoofdstuk 2 van de ‘Ontwikkelvisie deel 2 - Ontwikkelkader’ opgenomen paragraaf ‘Infrastructuur’ een visie bevat voor het aanleggen van een nieuwe langzaamverkeersverbinding in de groenstrook aan de achterzijde van de woningen aan de Seringstraat vanaf station Zuilen direct naar de locatie.

Overwegende dat:

  • Een deel van de groenstrook én een deel van de bomen in het Julianapark opgeofferd zullen worden voor de realisering van de nieuwe fietsverbinding;
  • Het reeds bestaande fietspad van Prorail aangesloten kan worden op een doorfietsroute aan de westelijke zijde van de spoordijk en doorgetrokken kan worden langs de Vlampijpstraat in plaats van het Julianapark, waardoor geen bomen en groen opgeofferd hoeven te worden;
  • Hierdoor het tijdelijke pad achter de Seringstraat, de zogeheten ‘Polderweg’, zijn oorspronkelijke functie als groene buffer terug kan krijgen.

Besluit:

  • De ontwikkelvisie op Hoofdstuk 2, paragraaf ‘Infrastructuur’ over fiets- en voetgangersverbindingen te wijzigen waardoor het als volgt komt te luiden:

“Aan de zijde van de Locomotiefstraat kan de fietsverbinding via het reeds bestaande fietspad van Prorail aangesloten worden op een doorfietsroute aan de westelijke zijde van de spoordijk (van de Spoordijk naar de Cartesiusweg), aansluitend op de geplande studentenhuisvesting aan de Cartesiusweg. Aan de overzijde van de Cartesiusweg zal deze fietsroute doorgetrokken kunnen worden langs de Vlampijpstraat in plaats van door het Julianapark, zodat er geen groen opgeofferd hoeft te worden en er geen bomenkap hoeft plaats te vinden. Voorts is er aan de Vlampijpstraat geen overlast voor omwonenden. Door het realiseren van de fietsverbinding tussen het plangebied en de Cartesiusdriehoek kan het tijdelijke pad achter de Seringstraat, de zogeheten ‘Polderweg’, zijn oorspronkelijke functie als groene buffer terugkrijgen.”

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

GroenLinks, D66, SBU, S&S, VVD, CDA, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Maak van de Seringstraat geen tweerichtingsontsluiting van/naar het plangebied

Lees verder

Motie Maak van spoorzone 2e Daalsedijk een groene oase

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer