Motie Maak van spoorzone 2e Daals­edijk een groene oase


2 april 2015

Motie 23/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van de Ontwikkelvisie Spoorzone Tweede Daalsedijk,

Constaterende dat:

 • De 2e Daalsebuurt en Bloemenbuurt één van de meest versteende wijken in Utrecht zijn en weinig tot geen groenvoorzieningen hebben;
 • Het in de Ontwikkelvisie genoemde aandachtspunt voor de planontwikkeling ‘het optimaliseren van de gebruikswaarde van het groen in het plangebied, ook voor de bewoners van de aanliggende Daalsebuurt en Bloemenbuurt’ wordt omschreven;
 • Volgens de Ontwikkelvisie bij de ontwikkeling van het plangebied kansen ontstaan om het groen op deze locatie een meer openbaar karakter te geven voor de bewoners van de Daalsebuurt en Bloemenbuurt;
 • Een groene omgeving goed is voor mens, dier en milieu. Denk daarbij aan: het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewoners, verbeterde leefomgeving voor dieren, stimulans voor de biodiversiteit, optimale warmteregulering en afwatering. Maar ook: sociale veiligheid, speelruimte voor kinderen en waardestijging van vastgoed;
 • De luchtkwaliteit op de ontsluitingswegen (Amsterdamsestraatweg en St. Josephlaan) reeds tot de slechtste van Utrecht behoort;
 • Ernstige bodemvervuiling in en om het NS gebied een gevaar oplevert voor mens, dier en milieu.

Overwegende dat

 • De gemeente Utrecht inderdaad de mogelijkheid heeft om van de 2e Daalsedijk en omgeving een groene oase te maken, maar in de Ontwikkelvisie het geplande extra groen nog maar een klein percentage is van het stenige grote geheel: in de bestaande én de nieuw te ontwikkelen wijk;
 • Het in de Ontwikkelvisie geplande groen, qua toegankelijkheid en bereikbaarheid nog steeds geen verblijfsgroen genoemd kan worden nu het groen alleen aan de randen van de wijk, grotendeels direct aan het druk bereden spoor en achter geplande hoogbouw, uitgebreid wordt;
 • In de Ontwikkelvisie geen analyse is gemaakt van bestaand groen, waaronder een aantal oude bomen, en de inpassing daarvan in het plangebied;
 • Wel geanalyseerd is waar de vervuilde grond zit in de spoorzone 2e Daalsedijk, er deels wordt afgegraven, maar voor het gehele gebied onduidelijkheid is over de aanpak van de bodemverontreiniging.

Verzoekt het college

 • Een analyse te maken van bestaand groen in het plangebied Spoorzone 2e Daalsedijk en omgeving en mogelijke inpassing daarvan in de plannen;
 • Per afzonderlijk deelgebied minstens 40% openbaar toegankelijk groen in te plannen en te realiseren binnen het plangebied, meteen bij oplevering van het deelgebied;
 • Het groen per deelgebied te plannen op een toegankelijke, sociaal veilige en recreatief passende plaats;
 • Een tijdelijke invulling van de nog niet in ontwikkeling zijnde deelgebieden met groenfunctie te realiseren;
 • Veilige, schone bodem in de openbare verblijfruimtes te garanderen voordat de bouw start en de kosten hiervoor te verhalen op de NS/Prorail.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, CDA, CU, VVD, SBU, S&S, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Ontwikkelvisie Spoorzone Tweede Daalsedijk

Lees verder

Motie Geen ontwikkelvisie zonder duidelijke randvoorwaarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer