Motie Geen ontwik­kel­visie zonder duide­lijke rand­voor­waarden


2 april 2015

Motie 24/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van de Ontwikkelvisie Spoorzone Tweede Daalsedijk,

Constaterende dat:

  • De Ontwikkelvisie voor de spoorzone 2e Daalsedijk geen duidelijke randvoorwaarden bevat hoe de verschillende ideeën, oplossingen en voorzieningen in het plangebied ontwikkeld gaan worden;
  • Voor verschillende in de Ontwikkelvisie omschreven plannen, niet duidelijk is of deze effectief en/of financierbaar zijn;
  • Dit duidelijk moet zijn vóórdat de ontwikkeling van het gebied wordt opgeknipt in 4 delen en uitbesteed aan kleinere partijen, de projectontwikkelaars.

Overwegende dat:

  • Instemmen met een Ontwikkelvisie redelijkerwijs slechts mogelijk is indien duidelijk beschreven wordt onder welke randvoorwaarden de plannen gerealiseerd zullen worden;
  • Er tenminste de volgende randvoorwaarden in de Ontwikkelvisie dienen te worden opgenomen, voordat gesproken kan worden van een weloverwogen en concreet uitgewerkte Ontwikkelvisie:

- Verkeer: concrete en creatieve oplossingen waarmee het autoluwe karakter van het plangebied gegarandeerd kan worden, maar knelpunten op het gebied van (bouw)verkeer worden opgelost;
- Financiering:

* Inzichtelijk maken van de kosten van de verkeersaanpassingen;
* Inzichtelijk maken van de kosten (her)inrichting aangrenzende wijk;
* Per optie risicoanalyses maken met transparant geformuleerde en creatieve oplossingen.

  • De gemeente bewoners en omwonenden van de 2e Daalsedijk, Amsterdamsestraatweg en de Bloemenbuurt actief dient te laten participeren in alle stappen van het vervolgproces in een representatief orgaan waarin de verschillende straten vertegenwoordigd zijn.

Verzoekt het college:

  • De Ontwikkelvisie Spoorzone 2e Daalsedijk aan te vullen met in bovenstaande overwegingen omschreven randvoorwaarden op het gebied van verkeer en financiering;
  • Daarbij bewoners en omwonenden van de 2e Daalsedijk, Amsterdamsestraatweg en de Bloemenbuurt actief te laten participeren in alle stappen van het vervolgproces in een representatief orgaan waarin de verschillende straten vertegenwoordigd zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie

Tegen

VVD, CDA, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, GroenLinks, S&S, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Maak van spoorzone 2e Daalsedijk een groene oase

Lees verder

Motie Verlaag de maximumsnelheid op de Einsteindreef van 70 naar 50 km/u

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer