Motie Verlaag de maxi­mum­snelheid op de Einst­eindreef van 70 naar 50 km/u


30 april 2015

Motie 35/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 30 april 2015 ter bespreking van het raadsvoorstel Herprogrammering FES-middelen;

Constaterende dat:

 • De maximumsnelheid op de Einsteindreef 70 km/u is;
 • De snelheid op de omliggende wijkverbindingswegen Franciscusdreef en Brailledreef recent is teruggebracht van 70 km./u naar 50 km/u;
 • Snelheidsverlaging op de Einsteindreef al was opgenomen in het collegeprogramma 2010-2014, maar tot nu toe niet is uitgevoerd;

Overwegende dat:

 • Als gevolg van diverse (beoogde) maatregelen, zoals Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en het Maatregelenpakket Utrecht-West, de hoeveelheid verkeer op en rondom de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) in de toekomst fors zal toenemen;
 • De grootschalige opwaardering van de NRU volgens de huidige planning past start in 2020;
 • Ook nu al diverse (potentiële) knelpunten in de luchtkwaliteit aanwezig zijn rondom de NRU;
 • Verlaging van de maximumsnelheid zowel de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit bevordert;
 • Het handhaven van een 70km/u-regime na het afschalen van de omliggende Brailledreef en Franciscusdreef en ook gelet op de maximumsnelheid van 50 km/u op de Marnixlaan, niet meer logisch is en verwarring kan oproepen bij de weggebruikers;
 • Alleen het verlagen van de maximumsnelheid zonder het veranderen van de inrichting te weinig soelaas zal brengen;

Draagt het college op:

 • De maximumsnelheid op de Einsteindreef terug te brengen naar 50 km/u en hierop te handhaven;
 • Te verkennen welke herinrichtingsmaatregelen op de Brailledreef en de as Einsteindreef-Marnixlaan mogelijk zijn om de feitelijke snelheid terug te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren en de raad hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post (PvdA)
Eva van Esch (PvdD)
Sander van Waveren (CDA)
Jolande Uringa (CU)


Status

Overgenomen

Voor

Tegen