Motie Bed-Bad-Brood én Bege­leiding Blijven


30 april 2015

Motie 34/2015

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 april 2015 ter bespreking van agendapunt 5, het debat over “de Resolutie van het Comité van Ministers in ESH-klacht CEC", oftewel, het akkoord rondom bed, bad en brood

Constaterende dat:

  • De regeringspartijen PvdA en VVD vorige week een overeenkomst hebben gesloten waarin de vijf grote steden (en Ter Apel), voor een beperkte tijd, een bed-bad-broodvoorziening mogen aanbieden, onder voorwaarde dat uitgeprocedeerde asielzoekers meewerken aan terugkeer;
  • Het in dit voorstel gemeentes wordt verboden om opvang in lijn met mensenrechten en naar eigen inzicht te organiseren, op straffe van korting van het budget voor die gemeentes.

Overwegende dat:

  • Het akkoord van het kabinet gemeentes dwingt ongedocumenteerden die niet meewerken aan terugkeer op straat te zetten;
  • Sommige asielzoekers niet terug kúnnen keren naar hun land van herkomst en hierdoor geen toegang hebben tot bed-bad-broodvoorzieningen;
  • Het te verwachten is dat dit voor een aanzienlijk deel van de mensen zal gelden en deze mensen onder inhumane omstandigheden op straat zullen zwerven - iets dat ook gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de openbare orde en veiligheid;
  • Dit niet in overeenstemming is met internationale verdragen en de uitspraak van het ECSR;
  • De Gemeente Utrecht een succesvolle bed-bad-broodvoorziening heeft en daarbij al begeleiding biedt, ook bij terugkeer.

Spreekt uit dat:

  • Het kabinetsakkoord onwenselijk, onacceptabel en onuitvoerbaar is en daarom wordt afgewezen;
  • De gemeente Utrecht onvoorwaardelijke opvang en begeleiding zal blijven bieden aan dakloze ongedocumenteerden.

En verzoekt het College:

  • Dit standpunt actief uit te dragen in de media en kenbaar te maken aan Kabinet en Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tara Scally, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Anne-Marijke Podt, D66
Marloes Metaal, CDA
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Hilde Koelmans, SP
Bouchra Dibi, PvdA
Steven Menke, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, CDA, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, S&S

Tegen

VVD, SBU

Lees onze andere moties

Motie Verlaag de maximumsnelheid op de Einsteindreef van 70 naar 50 km/u

Lees verder

Amendement Doemeermetafval verdient meer dan een website

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer