Motie Maak van de Seringstraat geen twee­rich­tings­ont­sluiting van/naar het plan­gebied


2 april 2015

Motie 28/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen d.d. 2 april 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Ontwikkelvisie en Ontwikkelkader 2e Daalsedijk’,

Constaterende dat:

  • De Seringstraat op dit moment een rustige, doodlopende tweerichtingenstraat is met parkeermogelijkheden aan beide kanten van de weg waar alleen bestemmingsverkeer komt;
  • De Seringstraat (optisch gezien) een relatief smalle straat is met woningen van begin vorige eeuw waarvan de gevels direct grenzen aan de straat;

Overwegende dat:

  • In de ontwikkelvisie (zie bijv. pag. 36) is opgenomen dat de Seringstraat een 2-richtingshoofdontsluiting voor autoverkeer zal vormen van/naar het plangebied;
  • Dat het vanwege de situering van de woningen niet mogelijk is om een tweerichtingsontsluiting voor autoverkeer van/naar het plangebied te realiseren zonder de leefbaarheid en het woongenot van de bewoners van de Seringstraat ernstig aan te tasten;

Verzoekt het college:

  • In de verdere planuitwerking op zoek te gaan naar een alternatieve ontsluitingsmogelijkheid voor autoverkeer in plaats van de geplande tweerichtingsontsluiting op de Seringstraat;
  • Aan de raad terug te koppelen welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot het vorige beslispunt.

En gaat over tot de orde van de dag,

Bert Brussaard Eva van Esch
CDA PvdD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Bewoners niet het bos in bij schade door bouwactiviteiten

Lees verder

Amendement Ontwikkelvisie Spoorzone Tweede Daalsedijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer