Motie Bewoners niet het bos in bij schade door bouw­ac­ti­vi­teiten


2 april 2015

Motie 25/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk’,

Constaterende dat:

  • Bij diverse bouwprojecten in de stad in het verleden schade aan woningen is opgetreden, als gevolg van bouwverkeer, wateronttrekking en heiwerkzaamheden;
  • Het daarbij voor de bewoners van die woningen zeer lastig bleek om de opgetreden schade te verhalen;

Overwegende dat:

  • Bij de herontwikkeling van de Spoorzone 2e Daalsedijk grootschalige bouwactiviteiten gaan plaatsvinden;
  • Het niet op voorhand kan worden uitgesloten dat zich in de aanliggende buurt gelijksoortige problemen zullen voordoen als hierboven beschreven;

Verzoekt het college:

  • Te bewerkstelligen dat er bij de omwonenden van het plangebied een nulmeting wordt gedaan, om eventuele verzakking of andere schade door de bouw in de Spoorzone goed in beeld te hebben;
  • Te bewerkstelligen dat er een eenduidige schade- en aansprakelijkheidsprocedure wordt ingericht, waar bewoners op kunnen terugvallen bij optredende problemen als gevolg van de bouw of bouwverkeer;
  • Te bewerkstelligen dat er bij de bouw gewerkt wordt met de boormethode in plaats van heien;

En gaat over tot de orde van de dag,

T.W. Schipper Eva van Esch Bert Brussaard Brechtje Paardekooper
SP PvdD CDA GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Autovrij Wonen

Lees verder

Motie Maak van de Seringstraat geen tweerichtingsontsluiting van/naar het plangebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer