Motie Bewoners niet het bos in bij schade door bouw­ac­ti­vi­teiten


2 april 2015

Motie 25/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 april 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk’,

Constaterende dat:

  • Bij diverse bouwprojecten in de stad in het verleden schade aan woningen is opgetreden, als gevolg van bouwverkeer, wateronttrekking en heiwerkzaamheden;
  • Het daarbij voor de bewoners van die woningen zeer lastig bleek om de opgetreden schade te verhalen;

Overwegende dat:

  • Bij de herontwikkeling van de Spoorzone 2e Daalsedijk grootschalige bouwactiviteiten gaan plaatsvinden;
  • Het niet op voorhand kan worden uitgesloten dat zich in de aanliggende buurt gelijksoortige problemen zullen voordoen als hierboven beschreven;

Verzoekt het college:

  • Te bewerkstelligen dat er bij de omwonenden van het plangebied een nulmeting wordt gedaan, om eventuele verzakking of andere schade door de bouw in de Spoorzone goed in beeld te hebben;
  • Te bewerkstelligen dat er een eenduidige schade- en aansprakelijkheidsprocedure wordt ingericht, waar bewoners op kunnen terugvallen bij optredende problemen als gevolg van de bouw of bouwverkeer;
  • Te bewerkstelligen dat er bij de bouw gewerkt wordt met de boormethode in plaats van heien;

En gaat over tot de orde van de dag,

T.W. Schipper Eva van Esch Bert Brussaard Brechtje Paardekooper
SP PvdD CDA GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen