Motie Autovrij Wonen


2 april 2015

Motie 20/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 2 april 2015 ter behandeling van het raadsvoorstel Ontwikkelvisie 2e Daalsedijk,

Constaterende dat:

  • Er een grote vraag is naar woningen op centraal gelegen locaties zoals de 2e Daalsedijk;
  • Steeds meer Utrechters bewust geen auto nemen;
  • Het ontwikkelgebied uitstekende OV- en fietsverbindingen met het centrum en het station heeft.

Overwegende dat;

  • Van belang is deze schaarse centraal gelegen grond zo efficiënt mogelijk te gebruiken;
  • Verkeersdruk op omliggende wegen een beperkende factor is in het aantal woningen dat in het gebied kan worden gerealiseerd;
  • De ontwikkeling van (ondergrondse) parkeerplaatsen duur is en een beperkende factor is voor het aantal woningen dat binnen een bepaald project kan worden gerealiseerd;
  • Deze aantrekkelijke locatie het meest efficiënt kan worden gebruikt wanneer hier wordt gebouwd voor mensen die geen auto hebben;
  • Artikel 2.5.30 van de Bouwverordening juridische mogelijkheden biedt om af te wijken van de normen uit de Parkeernota.

Draagt het college op;

  • Het mogelijk te maken om te experimenteren met autovrij wonen;
  • Hiervoor een locatie binnen het te ontwikkelen gebied aan te wijzen waar woningbouw kan plaatsvinden zonder parkeerplaatsen voor bewoners en waarbij de toekomstige bewoners bewust instemmen met het feit dat zij geen aanspraak op een parkeervergunning kunnen maken.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, D66

Tegen

SBU, VVD, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Duurzaam onderdoor met de fiets

Lees verder

Motie Bewoners niet het bos in bij schade door bouwactiviteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer