Amen­dement Pak geluids­overlast festivals Haar­rijn­seplas aan


13 oktober 2022

Amendement 84/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, gezien het Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan d.d. 13 oktober 2022, kenmerk 10123354,

Constaterende dat:

  1. Toekomstige bewoners van de te ontwikkelingen woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas te maken zullen krijgen met geluid van evenementen aan strand Haarrijn, net als bewoners van omliggende wijken;
  2. Geluidsoverlast door bijvoorbeeld evenementen schadelijk is voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen;
  3. Geluidsoverlast door evenementen aanwezige dieren in het gebied zal hinderen;

Overwegende dat:

  1. Onlangs nog Festival Strand voor fikse overlast heeft gezorgd in de gemeente Utrecht;
  2. Het ‘Besluit tot het vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge van de Wet geluidhinder’ er al voor zorgt dat bewoners aan hogere geluidsniveaus zullen worden blootgesteld, wat ongezond is voor mens én dier;

Besluit:

  1. Aan beslispunt 3 aan het Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan d.d. 13 oktober 2022, kenmerk 10123354, toe te voegen:

    “met dien verstande dat maximaal 12 dagen per jaar gebruik mag worden gemaakt van versterkt geluid waarbij uitzonderingen van meer dan 45 dB(A), 60 dB(C) niet meer worden toegestaan.”

  2. Het Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas dienovereenkomstig aan te passen.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Hessel Stellinga, CDA


Status

Verworpen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk, CDA, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, PvdA, D66, CU, SBU, GL, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)