Amen­dement Regel nu meer­jarige subsidie voor De club van 7


10 november 2016

Amendement 49/2016 Programmabegroting 2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 10 november 2016, ter bespreking van het raadsvoorstel Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 (agendapunt 15),

Constaterende dat:

 • De adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 zeven aanvragen subsidiabel heeft geacht die vanwege de uitputting van het beschikbare budget niet gehonoreerd konden worden;
 • Stichting Cultuurpromotie haar aanvraag voor Utrecht in Residenties inmiddels heeft ingetrokken gelet op het geadviseerde bedrag;
 • Het college voor stelt New Dutch Connections wel meerjarige subsidie te vertrekken, maar niet voor het gehele bedrag;
 • Het college voor stelt de overige instellingen slechts incidenteel te ondersteunen in 2017;
 • Met deze incidentele ondersteuning vrijwel het gehele incidentele budget in 2017 wordt opgemaakt;

Overwegende dat:

 • De betreffende culturele instellingen in hun diversiteit een mooie dwarsdoorsnede vormen van het culturele leven in Utrecht;
 • Deze instellingen bij het ontbreken van meerjarige subsidie ofwel zullen verdwijnen ofwel hun activiteiten aanzienlijk zullen moeten terugschroeven;
 • Niet valt in te zien waarom deze subsidiabele aanvragen anders moeten worden behandeld dan de overige subsidiabele aanvragen;
 • Het ondersteunen van deze aanvragen uit het incidenteel budget niet in lijn is met de doelstellingen van dat budget;

Besluit:

 • Aan het eerste beslispunt een passage toe te voegen die luidt:

, met dien verstande dat aan de volgende subsidieaanvragers, in plaats van incidentele ondersteuning uit het flexibel budget voor 2017, een meerjarige subsidie voor 2017-2020 wordt toegekend:

Cie Wordt Vervolgd / Metaalkathedraal, € 100.000,-

Nederlands Volksbuurtmuseum, € 120.000,-

De Coöperatie, € 151.500,-

Stuim (Schweigman&), € 80.800,-

Insomnio, € 101.000,-

New Dutch Connections, € 19.000,-[1]

Totaal: € 572.300,-

 • Het verstrekken van deze meerjarige subsidies als volgt te dekken:

Budget culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum: € 100.000,- (Metaalkathedraal)

Extra budget programmering TivoliVredenburg € 200.000,-

Budget Utrecht Marketing € 272.300,-

Totaal: € 572.300,-

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie

[1] Verschil tussen het door de adviescommissie geadviseerde en door het college toegekende bedrag


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU

Tegen

GL, SP, S&S, SBU, VVD, CDA, D66