Motie Route naar een nieuwe Cultuurnota - onderzoek een Utrechtse BIS


10 november 2016

Motie 190/2016 Programmabegroting 2016

De Gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

 • De gemeente Utrecht met de Cultuurvisie 2012-2022 Open Ruimte en met de nota Open Ruimte Benut uitvoering geeft aan de belangrijkste uitgangspunten van de Cultuurbeleid voor de periode 2012-2022;
 • De gemeente Utrecht werkt met een vierjarige kunstenplanperiode binnen een vastgesteld financieel kader waarbij een adviescommissie het college adviseert over de meerjarige subsidies;
 • Dit proces parallel loopt met het landelijke cultuurbeleid en systematiek, waarbij vierjaarlijks de culturele Basis Infrastructuur (BIS) wordt vastgesteld, inclusief middelen van de landelijke cultuurfondsen (Cultuurconvenant);
 • De Raad voor Cultuur in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder adviseert om de stedelijke regio's meer centraal te zetten in het cultuurbeleid;

Overwegende dat:

 • Een dynamische, flexibele kunst- en cultuursector vraagt om een dynamische, flexibele subsidiesystematiek;
 • Utrecht een voortrekkersrol kan spelen binnen de G9, het samenwerkingsverband van de negen grootste steden van Nederland, en bij de verankering van de positie van stedelijke regio's binnen het landelijke kunst- en cultuurbeleid;

Spreekt als haar wens uit dat:

 • Het Utrechtse cultuurnotabeleid beter moet aansluiten bij de vernieuwingen en de dynamiek in het landelijk cultuurbeleid;
 • Hierbij een verantwoordings- en sturingssysteem hoort waarbinnen ruimte is voor o.a. de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), de visitaties, de sectoranalyses en eventuele nieuwe instrumenten;
 • De balans tussen meerjarige subsidies, projectsubsidies en het flexibel budget verbeterd wordt;
 • Er bovendien meer ruimte voor innovatie komt in de Cultuurnota;

Draagt het college op om:

 • De aanvraagprocedure, het proces en besluitvorming van de Cultuurnota 2017-2020 te evalueren;
 • Voor de Cultuurnota 2021-2024 onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen en de wenselijkheid van een stedelijke BIS-variant voor Utrecht;
 • De resultaten en vervolgstappen voor het zomerreces van 2017 aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Aline Knip, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks
Adré van Schie, VVD
Reinhild Freitag, Student & Starter
Hilde Koelmans, SP
Stefan Oost, Stadsbelang Utrecht
Marloes Metaal, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen