Motie Crea­ti­viteit kent geen anci­ën­niteit


10 november 2016

Motie 218/2016 Programmabegroting 2017

De Gemeenteraad van Utrecht bijeen in de vergadering van 10 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017,

Constaterende dat:

 • Utrecht een stad is met veel jonge makers in de kunst- en cultuursector die barsten van ambitie;
 • Deze jonge makers vaak aanspraak maken op incidentele subsidie voor hun projecten;
 • Het grootste deel van de afwijzingen van subsidieaanvragen in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 bestaat uit instellingen en makers die voor het eerst een aanvraag hebben gedaan;
 • De stap van incidentele naar structurele subsidie dus veelal te groot is;
 • Jonge makers daarom uitwijken naar andere steden om zich te vestigen als kunstenaar en het talent voor de stad Utrecht verloren gaat;

Overwegende dat:

 • Het behouden van jong talent voor de Utrechtse kunst- en cultuursector prioriteit heeft in het kader van innovatie en diversiteit;
 • Belemmeringen daarom zoveel mogelijk moeten worden weggenomen;
 • Er dus een oplossing moet komen voor de grote kloof tussen incidentele projectmatige subsidie en structurele vierjarige subsidie;

Draagt het College op om:

 • Te onderzoeken hoe een oplossing kan worden geboden aan kunstenaars en instellingen die door willen groeien en verder willen professionaliseren, maar momenteel alleen in aanmerking komen voor incidentele subsidie;
 • Daarbij ook te kijken naar de subsidie instrumenten die in andere steden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de tweejarige subsidie in Amsterdam;
 • De raad hierover te informeren bij de toegezegde evaluatie van de Cultuurnotaprocedure;

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Aline Knip, D66
Steven de Vries, GroenLinks
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Marloes Metaal, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen