Amen­dement Schrap bezui­niging armoe­de­beleid


6 november 2014

Amendement 66/2014

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015;

Constateert dat:

 • In de begroting 2015 conform het collegeprogramma een bezuiniging van € 1 mln. wordt ingeboekt op het armoedebeleid (prestatiedoelstelling 3.2.1);
 • Volgens het collegeprogramma het een bezuiniging betreft op apparaatskosten, maar het college in het raadsvoorstel Armoedbeleid en inzet compensatiemiddelen Wtcg/CER voorstelt de bezuiniging in 2015 te realiseren door de inzet van € 810.500,- uit de compensatiemiddelen Wtcg/CER en € 190.000,- door het niet realiseren voor een alternatieve voorziening in plaats van de Reserveringstoeslag 65+;
 • Deze invulling van de bezuiniging geen betrekking heeft op apparaatskosten, maar direct ten koste gaat van de chronisch zieken en gehandicapten en ouderen die langdurig op een minimuminkomen zitten;

Overwegende dat:

 • Nu ook het college heeft moeten erkennen dat een bezuiniging van € 1 mln. op apparaatskosten armoedebeleid onmogelijk is;
 • De beoogde invulling van de taakstelling strijdig is met het coalitieakkoord;
 • Deze bezuiniging die de financiële positie van de armste Utrechters direct raakt onacceptabel is;
 • De maatregel "apparaatskosten armoedebeleid" onderdeel is van een pakket met bezuinigingen en intensiveringen in het collegeakkoord;
 • Een dekking conform het collegeakkoord dus ook gevonden moet worden bij de intensiveringen uit het collegeakkoord;

Besluit:

 • De bezuiniging op het armoedebeleid van € 1 mln. voor de periode 2015-2018 ongedaan te maken;
 • Dit te dekken uit de intensivering Data gedreven sturing uit het collegeakkoord (€ 2 mln.)';
 • De "te heralloceren" compensatiemiddelen Wtcg/CER (€ 810.500) volledig aan de doelgroep van deze compensatiemiddelen ten goede te laten komen door deze in 2015 gelijkelijk te verdelen over de onderdelen collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bij stand;
 • De middelen bestemd voor de Reserveringstoeslag 65+ (€ 190.000,-) in te zetten voor een alternatieve regeling voor deze doelgroep op basis van groepskenmerken per 1 januari 2015 (eventueel met terugwerkende kracht)

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU

Tegen

CDA, VVD, S&S, StadsbelangUtrecht, GL, SP, D66