Motie Help padden en kikkers hogerop


6 november 2014

Motie 130/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015,

Constaterende dat:

 • Naar schattingen van RAVON in heel Nederland 1 tot 3 miljoen kleine dieren, zoals kikkers, padden, salamanders en jonge eendjes, na een val in een straatkolk verdrinken of verhongeren wegens te grove gleuven en gaten in putdeksels of afsluitroosters en een gebrek aan ontsnappingsmogelijkheden in de straatkolken;
 • In Utrecht naar schatting duizenden dieren per jaar in de straatkolken terecht komen;
 • Er in 2015, in het kader van de doelstelling een goed functionerend rioolstelsel te realiseren, het vervangen en re-linen van vijf kilometer riolering zal plaatsvinden;
 • In deze doelstelling niet het plaatsen van uittreedplaatsen voor padden en kikkers meegenomen is, maar er wel geëxperimenteerd is met het gebruik van uittreedplaatsen ('trapjes' van geribbeld materiaal);
 • Volgens onderzoek van RAVON zeer goede resultaten behaald worden met het gebruik van uittreedtrapjes in straatkolken;
 • Voor het onderhoud van de riolering binnen de gemeente Utrecht €1,9 miljoen euro uitgetrokken is.

Overwegende dat:

 • Op dit moment slechts 20 van de 70.000 straatkolken voorzien zijn van uittreedmogelijkheden voor dieren;
 • Volgens onderzoek van RAVON de verdrinkingen eenvoudig voorkomen kunnen worden door de plaatsing van een uittreedtrapje in straatkolken;
 • Uit ditzelfde onderzoek is gebleken dat plaatsen van diervriendelijke putdeksels en afsluitroosters op sommige plaatsen problemen kan opleveren met de afwatering en daarom op die plaatsen het installeren van uittreedtrapjes beter is.

Verzoekt het college:

 • Tijdens het onderhoud aan en vervanging van de riolering zo mogelijk uittreedtrapjes te plaatsen om zo ontsnappingsmogelijkheden in de straatkolken te creëren voor kleine dieren;
 • In 2015 voor een maximum van 5000 euro de trapjes te plaatsen;
 • De kosten voor deze maatregelen (10 euro per trapje) te financieren uit het budget voor onderhoud van de riolering binnen de gemeente Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, StadsbelangUtrecht

Tegen

D66, SP, S&S, CDA, CU, PvdA, VVD