Motie Sprietjes of dikke bomen?


6 november 2014

Motie 129/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015,

Constaterende dat:

 • Uit recent onderzoek van de Universiteit Wageningen is gebleken dat Utrecht wat betreft het gemiddeld aantal m2 groen in de bebouwde stedelijke omgeving in vergelijking tot 31 andere Nederlandse steden nog steeds vrijwel onderaan de ranglijst staat;
 • Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat een groene leefomgeving bijdraagt aan de volksgezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit, afwatering bij (extreme) neerslag, verkoeling tijdens warme dagen, verbeterde luchtkwaliteit door het opvangen van o.a. fijnstof uit de lucht en zorgt voor geluidsdemping tegen verkeerslawaai;
 • Groen geen luxe is, maar een zinvolle investering die te vertalen is naar economische waarde van groen. Denk daarbij aan het waardeverhogend effect op onroerend goed, imagoverhogend effect bij keuze voor een bedrijfslocatie, steden met 'groene kwaliteit' aantrekkelijk zijn voor wonen, toerisme en recreatie, groen in de directe omgeving een belangrijke factor is bij het aantrekken van bedrijven, werknemers en het vergroten van de bedrijfsomzet, maar ook leveren bomen in de buurt van woningen een besparing van ongeveer 10% aan energiekosten op.
 • Bewoners van Utrecht, wijkraden en natuur- en milieuorganisaties binnen de gemeente Utrecht constateren dat er bij bouwplannen in het kader van stedelijke ontwikkeling niet genoeg rekening gehouden wordt met bestaand groen;

Overwegende dat:

 • Utrecht weliswaar een aantal stadsparken heeft en deels omsloten ligt door landgoederen, maar dat er op het gebied van het aantal m2 groen binnen de bebouwde stedelijke omgeving nog veel te verbeteren is;
 • Veel bewoners van Utrecht grote waarde hechten aan de bomen in hun leefomgeving;
 • Er in veel gemeenten met succes geëxperimenteerd is met alternatieven voor bomenkap, zoals het bouwen rondom bestaande bomen;
 • Indien door de gemeente Utrecht besloten wordt tot compensatie van gekapte bomen, er gekozen wordt voor jonge bomen met een stamdiameter van tenminste 5 tot 6 cm (stamomvang 16/18 cm) en dat het erg lang duurt voordat de nieuwe boom tot een grote dikke boom volgroeid is;
 • Daarom de boomwaarde meegenomen zou moeten worden als uitgangspunt voor de hoeveelheid terug te plaatsen nieuwe bomen. Dit betekent dat een oudere boom gecompenseerd moet worden met een boom van ongeveer dezelfde leeftijd of meerdere jongere bomen.

Verzoekt het college:

 • Een actieve en structurele uitvoering van het bestaande bomenbeleid, door;
 • Bij stedelijke (her)inrichting altijd rekening te houden met bestaand groen en mogelijke alternatieven voor bomenkap te laten prevaleren boven kap;
 • In geval van bomenkap, bij het compenseren van de oude bomen rekening te houden met de boomwaarde van de oude boom in leeftijd en dikte;
 • De extra kosten voor deze maatregelen te financieren uit het budget voor het ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving, deels aangestuurd vanuit Meerjaren Groen Programma.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, PvdA, CU, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

VVD, S&S, CDA

Lees onze andere moties

Motie Lekker lopen in een bus

Lees verder

Motie Help padden en kikkers hogerop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer