Amen­dement Schrappen bruggen deel­gebied 6


7 oktober 2021

Amendement 115/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312

Constaterende dat:

  1. In het raadsvoorstel drie bruggen worden voorgesteld, bij de Heycopstraat, Waalstraat en Zijldiepstraat, en niet in deelgebied 6 (Jutfasepunt en Overijssellaan) maar dat deze wel in de afbeeldingen en teksten zijn opgenomen;
  2. In het variantenonderzoek van Goudappel wordt geconcludeerd: “Een meer zuidelijke nieuwe verbinding heeft beperktere meerwaarde als het gaat om het spreiden van de groei van de fietsdrukte. Afhankelijk van de ontwikkelingen in deelgebied 6 zal bekeken moeten worden of er behoefte is aan een extra brug ter hoogte van de Overijssellaan of dat de bestaande verbinding langs de A12 voldoende is.”
  3. Pas in latere besluitvorming definitief bepaald gaat worden of deze bruggen er komen.

Overwegende dat:

  1. Er grote weerstand in de stad bestaat rondom het aanleggen van de grote hoeveelheid bruggen;
  2. De extra bruggen de leefbaarheid van de omliggende wijken onder druk zetten;
  3. De roeiverenigingen grote hinder ondervinden van de bruggen in deelgebied 6;
  4. Het niet zeker is dat er 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone gerealiseerd kunnen worden o.b.v. de planMER;
  5. Er verder moet worden uitgezocht of de extra bruggen noodzakelijk zijn bij de ontwikkeling van het plangebied;
  6. Het aanleggen van bruggen ten koste kan gaan van de biodiversiteit in het Merwedeplantsoen en barrières vormt die de doorgaande groenstructuur ernstig doorsnijden;

Besluit:

Beslispunt 3 van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312 met beslispunt 3a aan te vullen, dat luidt:

“De bruggen in deelgebied 6, bij de Jutfasepunt en Overijssellaan, niet vast te stellen en het college op te dragen in het document, zowel de afbeeldingen als teksten, de bruggen overeenkomstig dit besluit uit de stukken te halen. “

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gert-Jan te Hoonte, VVD
Eva Oosters, Student & Starter
Jantine Zwinkels, CDA
Eva Oosters, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Jan Wijmenga, CU
Henk van Déun, PVV
Floor de Koning, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Tegen

Denk