Amen­dement Social Return on Investment verankerd in raads­be­sluit


9 juli 2015

Amendement 52/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2015, ter bespreking van de Beleidsnota Afval is Grondstof,

Constaterende dat

  • bij de afdeling Stadswerken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet
  • het aantal bijstandsgerechtigden stijgt en de garantiebanen dienen worden gecreëerd
  • in de voorliggende Beleidsnota nieuwe ambities zijn geformuleerd en dit kansen biedt het aantal banen voor Social Return On Investment (SROI) uit te breiden

Overwegende dat:

  • in het raadsvoorstel niet expliciet genoemd wordt dat SROI onderdeel uitmaakt van de ‘actuele doelstellingen en maatregelen en een circulaire economie’

Besluit:

  • de zinsnede: ‘Hierin wordt het Nieuwe Inzamelen gemeentebreed ingevoerd, het serviceniveau op afvalinzameling verhoogd, restafval aanmerkelijk verminderd en hoogwaardig verwerkt’ aan te vullen met: ‘en de invulling van SROI verder bevordert dan de huidige 5%’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdD, S&S, PvdA, CDA

Tegen

GL, D66, VVD, SBU, SP