Motie Onderzoek nu al opties voor Diftar


9 juli 2015

Motie 119/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 201 5 ter bespreking van het raadsvoorstel 'Afval is grondstof. Beleidsnota 2015-2018',

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht, naast het beperkte verschil tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, geen differentiatie toepast in de afvaltarieven;
  • In de nota staat dat in de toekomst discussie kan worden gevoerd of in Utrecht een verdere differentiatie in de afvalstoffen gewenst is;
  • Diftar is een onderdeel van het landelijke afvalplan

Overwegende dat:

  • Een systeem van Diftar, waarbij de hoeveelheid afval mede bepalend is voor de hoogte van de afvalstoffen ('De vervuiler betaalt'), eerlijk is en zuinig omgaan met afval stimuleert;
  • Diverse gemeenten al gebruik maken van systemen met Diftar;
  • Hiermee al voldoende kennis en ervaring beschikbaar is, op basis waarvan de mogelijke opties (inclusief voor-en nadelen) voor Utrecht nu al kunnen worden onderzocht;
  • De beoogde uitbreiding van de ondergrondse afvalcontainers met het pasjessysteem de invoering van Diftar in de toekomst vergemakkelijkt;

Draagt het college op:

  • De mogelijke opties voor Diftar in Utrecht te verkennen (inclusief voor- en nadelen), mede op basis van de praktijkervaringen in andere gemeenten;
  • De raad over de uitkomsten hiervan uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2016 te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, S&S

Tegen

GL, D66, SP, VVD, SBU, CU, CDA