Amen­dement Stil­stand­voor­ziening voor vogels en vleer­muizen


9 juli 2020

Amendement 98/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,

Constaterende dat:

  • Windmolens een negatieve impact kunnen hebben op het welzijn van vogels en vleermuizen, maar dat deze impact te verkleinen is als rekening gehouden wordt met de vliegroutes van vogels en vleermuizen,
  • Vliegroutes van vogels en vleermuizen goed waargenomen en ook steeds beter voorspeld kunnen worden,
  • Een stilstandvoorziening helpt de negatieve impact van windmolens op vogels en vleermuizen te verkleinen,
  • Het uitnodigingskader Rijnenburg en Reijerscop nu nog geen stilstandvoorziening verplicht stelt;

Overwegende dat:

  • Een milieueffectrapportage (MER) nog moet uitwijzen of en in hoeverre de windmolens in Rijnenburg vliegroutes van vogels en vleermuizen blokkeren of doorsnijden,
  • De wethouder niet wilde toezeggen dat een stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen verplicht wordt gesteld als de MER dat zou aanbevelen, maar dat ze eerst in gesprek zou gaan met de provincie als bevoegd gezag,
  • Initiatiefnemers recht hebben om vooraf te weten waar hun intekening zoal aan moet voldoen;

Besluit:

  • Behorende bij beslispunt 3 op pagina 17 van de Uitnodigingskader Rijnenburg en Reijerscop, aan de derde bullet van de alinea 5.3, achter de zin “Voor de bescherming van vogels en vleermuizen dienen, in overleg met de provincie, maatregelen getroffen te worden die toereikend zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen.” de volgende zin toe te voegen:
    “Een stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen wordt verplicht gesteld, mocht uit de MER blijken dat deze nodig is.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Gert-Jan te Hoonte, VVD


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, Denk, VVD

Tegen

S&S, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Midden van Rijnenburg weer als zoekgebied wind

Lees verder

Amendement Verblijfplaats weidevogels Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer