Amen­dement Verblijf­plaats weide­vogels Rijnenburg


9 juli 2020

Amendement 99/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,

Constaterende dat:

  • In de polder Rijnenburg zich tientallen territoria van weidevogels bevinden,
  • Weidevogels van waarde zijn voor de biodiversiteit, maar het aantal weidevogels in Nederland in hoog tempo afneemt,
  • Weidevogels van rust en ruimte houden en niet broeden of foerageren in de omgeving van zonnevelden;

Overwegende dat:

  • Vanwege de terugloop van het aantal weidevogels, ook in Utrecht en omgeving, zuinigheid op hun leefgebieden geboden is,
  • Met de aanwezigheid van weidevogels dan ook optimaal rekening gehouden moet worden in ruimtelijke ontwikkelingen,
  • Aan de initiatiefnemers van het energielandschap gevraagd wordt investeringen te doen in de polder om onder meer natuurwaarden en landschappelijke waarden te versterken;

Besluit dat:

  • Onder beslispunt 3, bij argument 3.1 van het raadsvoorstel na de zin “De gemeente zoekt samen met de initiatiefnemers naar compensatiemogelijkheden.” de volgende passage wordt toegevoegd:

    “Daarom wordt het Lange Vliet, als onderdeel van de stedelijke hoofdgroenstructuur, optimaal ingericht volgens voor- en afkeuren van lokale weidevogelpopulaties, waarbij aan initiatiefnemers gevraagd wordt hier specifiek aan bij te dragen vanuit de opbrengsten van het energielandschap.”
  • · Bijbehorende teksten in visie en uitnodigingskader hiermee overeenkomstig te wijzigen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CDA

Tegen

PVV, S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD