Amen­dement Verblijf­plaats weide­vogels Rijnenburg


9 juli 2020

Amendement 99/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,

Constaterende dat:

  • In de polder Rijnenburg zich tientallen territoria van weidevogels bevinden,
  • Weidevogels van waarde zijn voor de biodiversiteit, maar het aantal weidevogels in Nederland in hoog tempo afneemt,
  • Weidevogels van rust en ruimte houden en niet broeden of foerageren in de omgeving van zonnevelden;

Overwegende dat:

  • Vanwege de terugloop van het aantal weidevogels, ook in Utrecht en omgeving, zuinigheid op hun leefgebieden geboden is,
  • Met de aanwezigheid van weidevogels dan ook optimaal rekening gehouden moet worden in ruimtelijke ontwikkelingen,
  • Aan de initiatiefnemers van het energielandschap gevraagd wordt investeringen te doen in de polder om onder meer natuurwaarden en landschappelijke waarden te versterken;

Besluit dat:

  • Onder beslispunt 3, bij argument 3.1 van het raadsvoorstel na de zin “De gemeente zoekt samen met de initiatiefnemers naar compensatiemogelijkheden.” de volgende passage wordt toegevoegd:

    “Daarom wordt het Lange Vliet, als onderdeel van de stedelijke hoofdgroenstructuur, optimaal ingericht volgens voor- en afkeuren van lokale weidevogelpopulaties, waarbij aan initiatiefnemers gevraagd wordt hier specifiek aan bij te dragen vanuit de opbrengsten van het energielandschap.”
  • · Bijbehorende teksten in visie en uitnodigingskader hiermee overeenkomstig te wijzigen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen

Lees verder

Motie Diervriendelijke inrichting zonneveld Nedereindse plas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer