Amen­dement Subsidie Mili­eu­centrum Utrecht


12 november 2015

Amendement 68/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

 • Het Milieucentrum Utrecht (MCU) een essentiële bijdrage levert aan de verduurzaming en de communicatie over Milieu en duurzaamheid in Utrecht;
 • Het MCU al sinds 1983 het stedelijk centrum voor natuur en milieu is en de schakel vormt tussen de inwoners van Utrecht en het gemeentelijk milieubeleid;
 • Er al sinds 1983 een langdurige subsidierelatie bestaat met stichting MCU;
 • Het MCU op dit moment op jaarbasis ongeveer 100.000 euro subsidie krijgt om haar belangrijke taken te kunnen uitvoeren;
 • De structurele subsidie van 100.000 euro voor het MCU hen de mogelijkheid biedt onder andere bij de Postcodeloterij aanspraak te maken op andere subsidies. En deze mogelijkheid op lange termijn onzeker wordt als de structurele subsidie wegvalt;
 • Het huidige college in het coalitieakkoord heeft afgesproken dat ‘met de verzelfstandiging van Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) naar de Stichting Utrecht Natuurlijk de taken van het Milieucentrum hier uitgevoerd kunnen worden.’
 • Het niet mogelijk is om de Stichting Utrecht Natuurlijk deze taken op te leggen, nog deze van het MCU af te nemen, gezien beide organisaties onafhankelijke stichtingen zijn en zelf gaan over hun eigen taken en doelstellingen;
 • Er in de Programmabegroting 2016 is opgenomen dat ‘de subsidie voor het MCU vanaf 2016 structureel komt te vervallen.’
 • Op 11 november 2015 er een commissiebrief gestuurd is over de afronding van de beëindiging structurele subsidierelatie Milieucentrum welke, gelet op het moment van aanleveren, nog niet in de commissie en de raad besproken is;
 • Er nog in de programmabegroting 2016 nog in de commissiebrief een uitgewerkt plan is gemaakt dat ten grondslag ligt aan het stopzetten van deze langdurige subsidierelatie en het borgen van deze belangrijke taak;
 • Het huidige structurele voorstel daarmee prematuur is.

Overwegende dat;

 • Er in Den Haag een structurele oplossing is bedacht om het Milieucentrum Den Haag te laten fuseren met Duurzaam Den Haag om zo de taak om Den Haag duurzamer te maken samen aan te gaan;
 • Utrecht de eerste stad van de G4 steden zou zijn die een Milieucentrum bij het uitvoeren van haar taken niet meer ondersteunt en zo het voortbestaan van de organisatie onmogelijk maakt;
 • Dit college veel duurzaamheidsdoelstellingen en de ambitie om 2030 klimaatneutraal te zijn heeft, het zich niet kan veroorloven een centrum op te heffen dat meehelpt die doelstelling te bewerkstellingen;
 • Er op 3 oktober 2014 een door het college gevraagd advies ligt van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten dat aangeeft dat er een juridische basis ontbreekt om de subsidierelatie met het MCU te beëindigen;
 • Gelet op de commissiebrief van 11 november 2015 de subsidie MCU voor 2016 in een andere vorm alsnog beschikbaar is.

Besluit:

 • De beslissing tot het schrappen van de structurele subsidie MCU, pas te nemen na de discussie over een deugdelijk plan.
 • Dit te bewerkstellingen door een aanpassing van beslispunt 7 in het besluit:

7. De Programmabegroting 2016 gewijzigd vast te stellen door het schrappen van de laatste zin van prestatiedoelstelling 1.1.1: Energie, te weten ‘De subsidie voor het Milieu Centrum Utrecht is vanaf 2016 structureel vervallen (0,095 miljoen euro).

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU

Tegen

GL, D66, SP, VVD, CDA, S&S, SBU, PvdA