Motie Fokbeleid op steedes


12 november 2015

Motie 182/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015 ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

 • Stichting Utrecht Natuurlijk op 1 januari 2015 verzelfstandigd is;
 • Stichting Utrecht Natuurlijk 3,778 miljoen euro subsidie krijgt van de gemeente Utrecht;
 • er bij de verzelfstandiging nog geen concrete afspraken zijn gemaakt wat betreft subsidievoorwaarden voor onder meer dierenwelzijn op de steedes;
 • dit wel gaat gebeuren tijdens gesprekken tussen de gemeente en Stichting Utrecht Natuurlijk over het jaarplan 2016;
 • Stichting Utrecht Natuurlijk in de gemeente Utrecht vijf steedes beheert waar dieren worden gehouden, zoals koeien, varkens, geiten, schapen, konijnen en kippen;
 • het college aangeeft dat Stichting Utrecht Natuurlijk dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan;
 • dit niet rijmt met het fok- en slachtbeleid van de Utrechtse steedes, want:

- op de steedes worden ieder jaar jonge dieren geboren puur voor vermaak van bezoekers;
- deze gezonde ‘overtollige’ dieren worden na enige tijd naar het slachthuis gebracht.

Overwegende dat:

 • steedes een educatieve functie zouden vervullen voor kinderen en volwassenen;
 • het fokken van veel jonge dieren voor het vermaak van bezoekers en het enige tijd later slachten van dezelfde dieren - evenals het naar de slacht brengen van gezonde volwassen dieren - geen representatief beeld biedt van de natuurlijke levensloop van dieren.

Verzoekt het college:

 • er bij vaststelling van de subsidievoorwaarden én in gesprekken met Stichting Utrecht Natuurlijk erop aan te dringen dat dierenwelzijn gaat vóór het vermaak van de bezoekers van de Utrechtse steedes;
 • in overleg met Stichting Utrecht Natuurlijk inzichtelijk te maken hoeveel dieren per jaar op de steedes worden gefokt, hoeveel er naar het slachthuis gaan en hoeveel er herplaatst worden naar permanente opvangcentra;
 • bij Stichting Utrecht Natuurlijk aan te dringen op geboortebeperking en erop aan te dringen dat dieren op steedes kunnen blijven, zodat er een evenwichtige en gevarieerde populatie ontstaat en gezonde dieren niet naar het slachthuis hoeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen