Motie Bomen­beleid evalueren


12 november 2015

Motie 178/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

 • De nota Bomenbeleid Utrecht dateert uit 2009;
 • Deze nota in 2012 voor het laatst is geĆ«valueerd, op verzoek van de commissie Stad & Ruimte;
 • De nota Bomenbeleid doelen stelt voor het jaar 2030.

Overwegende dat:

 • Een structurele of periodieke evaluatie van deze nota niet vermeld wordt in de nota en ook niet in de evaluatie van deze nota uit 2012;
 • 21 jaar een lange periode is om bomenbeleid voor uit te stippelen;
 • Het mogelijk moet zijn nieuwe inzichten met betrekking tot het Utrechtse bomenbeleid, al dan niet naar aanleiding van het uitvoeren van de nota, te verwerken in het Bomenbeleid tot 2030;
 • De nota bomenbeleid onder meer betrekking heeft op de werking van de bomenparagraaf, de manier waarop en de mate waarin bomen worden onderhouden in Utrecht, de kapvergunning en criteria bij het beoordelen van aanvragen voor kapvergunningen;
 • De raad de mogelijkheid moet hebben om in de lange periode dat de nota bomenbeleid wordt uitgevoerd inzicht te krijgen in de manier waarop dit gebeurt en de mogelijkheid moet hebben op basis hiervan inhoudelijk in gesprek te gaan met de verantwoordelijke wethouder;
 • Evaluatie van het bomenbeleid aanleiding kan zijn dit beleid te herzien of aan te scherpen.
 • Een evaluatie van de nota Bomenbeleid betaald kan worden uit het bomenbudget.

Verzoekt het college:

 • De nota Bomenbeleid in 2016 te evalueren;
 • De nota Bomenbeleid in de periode tot 2030 elke 4 jaar te evalueren en deze evaluaties te bespreken met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, CU, D66, S&S, PvdA

Tegen

VVD, CDA, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Lobbywerk 1: Gedifferentieerd parkeertarief

Lees verder

Motie Fokbeleid op steedes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer