Motie Lobbywerk 1: Gedif­fe­ren­tieerd parkeer­tarief


12 november 2015

Motie 180/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

  • Parkeerbeleid volgens de VNG een autonome taak van de gemeente is, waaraan gemeenten zelf invulling kunnen geven;
  • Er op dit moment sprake is van landelijke wetgeving die het hanteren van een gedifferentieerd parkeertarief onmogelijk maakt.

Overwegende dat:

  • Het hanteren van gedifferentieerde parkeertarieven op basis van de mate van milieuvervuiling van de auto, bijdraagt aan het beperken van vervuilend verkeer en het stimuleren van schoon verkeer in de stad;
  • Het hanteren van een gedifferentieerd parkeertarief daarom een positieve bijdrage kan leveren aan de luchtkwaliteit in de stad;
  • Er al steden zijn in Europa waar een gedifferentieerd parkeergeldsysteem op basis van de milieuvriendelijkheid van het voertuig van kracht is, bijvoorbeeld Graz (2004) en Stockholm (2005);
  • Differentiatie van parkeertarieven in Utrecht mogelijk is doordat kentekens moeten worden ingevoerd op de parkeermeters.

Verzoekt het college:

  • De mogelijkheden voor gedifferentieerde parkeertarieven op basis van milieuvriendelijkheid landelijk te bespreken door dit als agendapunt voor te stellen bij de volgende vergadering van de VNG;
  • Bij de vergadering van de VNG actief uit te dragen dat Utrecht zelf wil kunnen besluiten een gedifferentieerd parkeertarief in te voeren;
  • De VNG tijdens de vergadering op te roepen te gaan lobbyen bij de landelijke overheid om huidig beleid zo te wijzigen dat het wel mogelijk wordt een gedifferentieerd parkeertarief in te voeren;
  • De uitkomsten hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Groene prestatie-indicatoren bij monitoren aantrekkelijk stationsgebied

Lees verder

Motie Bomenbeleid evalueren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer