Motie Groene prestatie-indi­ca­toren bij monitoren aantrek­kelijk stati­ons­gebied


12 november 2015

Motie 179/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

  • Het aspect duurzaamheid in de tweede fase stationsgebied in de planvorming wordt meegenomen;
  • Geen enkele van de prestatie-indicatoren bij de subdoelstelling een “aantrekkelijk stationsgebied” (in het hoofdstuk Stationsgebied, pagina 69-70) betrekking heeft op duurzaamheid of groen;

Overwegende dat:

  • De toezegging dat duurzaamheid en de verantwoording daarvan inzichtelijk gemaakt worden in de tweede fase stationsgebied onvoldoende meetbaar en controleerbaar is;
  • Er voor andere aspecten, zoals leisure, kantoren, winkels, cultuur en horeca wel harde en meetbare criteria zijn die gemonitord worden.
  • Indicatoren zoals het aantal bomen in dit gebied, het aantal m2 groen, energieverbruik voor openbare voorzieningen en het aantal gebouwbewonende soorten in dit gebied, niet gemonitord worden.

Verzoekt het college:

  • Bij het monitoren van de ontwikkelingen en resultaten in het stationsgebied ook criteria met betrekking tot duurzaamheid, groen en biodiversiteit op te nemen.
  • Een voorstel te doen van indicatoren om deze criteria te monitoren en dit voorstel te bespreken met de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Niet voor het Blok

Lees verder

Motie Lobbywerk 1: Gedifferentieerd parkeertarief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer