Motie Niet voor het Blok


29 oktober 2015

Motie 136/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 oktober 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Cultuurnota 2017-2020',

Constaterende dat:

 • TivoliVredenburg vanaf 2017 regulier deel zal uitmaken van de Cultuurnota
 • Een OnderzoeksAdviesTeam advies zal uitbrengen over de subsidieaanvraag van TivoliVredenburg voor 2017-2020
 • Eventuele budgettaire gevolgen van het advies pas bij de Voorjaarsnota 2016 aan de orde zullen komen, terwijl de Uitgangspuntennotitie op dit moment al vastgesteld wordt

Overwegende dat:

 • De rapporten van de Rekenkamer en het OnderzoeksAdviesTeam cruciaal zijn om inzicht te krijgen in de situatie van TivoliVredenburg en de gevolgen van het (niet) toekennen van extra subsidie
 • Het (niet) toekennen van extra subsidie niet alleen een inhoudelijke, maar ook een politieke keuze is
 • Een voorgestelde verhoging van de subsidie voor TivoliVredenburg gevolgen kan hebben voor andere culturele instellingen binnen de Cultuurnota
 • Dit onderwerp vanwege deze mogelijke gevolgen vraagt om zeer zorgvuldige besluitvorming

Verzoekt het college:

 • Het OnderzoeksAdviesTeam niet één advies uit te laten brengen, maar meerdere scenario's in kaart te laten brengen
  - waaronder in ieder geval een scenario dat niet op de gemeentebegroting drukt en waarbij de momenteel toegezegde subsidie van 7,78 miljoen per jaar niet verhoogd wordt
 • Deze scenario's vóór de Voorjaarsnota 2016 voor te leggen aan de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Student & Starter, PvdA, VVD, SP


Status

Overgenomen

Voor

Tegen