Motie Heldere afspraken over exploi­ta­tie­te­korten Tivoli Vredenburg


29 oktober 2015

Motie 138/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 oktober 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel Cultuurnota 2017-2020,

Constaterende dat:

 • In de tweede tussenrapportage Stichting Tivoli Vredenburg voor 2016 een hoger exploitatietekort wordt geprognostiseerd dan de tot nu toe begrote € 1,1 miljoen;
 • In de tussenrapportage wordt uitgegaan van een structureel exploitatietekort na 2016 van circa € 1,7 miljoen;
 • Stichting Tivoli Vredenburg met ingang van 2017 deel uit maakt van de cultuurnota, waarvoor in de looptijd van de cultuurnota jaarlijks € 33,5 miljoen beschikbaar is;
 • Het college op 1 juni 2006 de motie 'Klein is Fijn' overnam, waarin werd uitgesproken dat tegenvallers bij de exploitatie van Tivoli Vredenburg niet ten koste mogen gaan van de gemeentelijke financiële steun aan de kleinere culturele instellingen in de stad;
 • Een onafhankelijk team van deskundigen de exploitatie van Tivoli Vredenburg gaat doorlichten en in het voorjaar van 2016 met een advies naar buiten komt;

Tevens constaterende dat:

 • De raad bij de Voorjaarsnota 2015 een reserve heeft ingesteld ter dekking van de geprognosticeerde exploitatietekorten voor 2015 en 2016;
 • Conform de Programmabegroting 2016 (bladzijde 334) deze reserve langjarig een stand heeft van € 5,3 miljoen;
 • Hierin de eerder begrote exploitatietekorten al zijn opgenomen;

Van mening dat:

 • Het onwenselijk is dat er middelen uit andere programma's worden onttrokken ter dekking van de exploitatietekorten op het muziekpaleis;
 • In de financiële spelregels van het coalitieakkoord is opgenomen dat tegenvallers binnen een programma binnen dat programma moeten worden opgelost;

Draagt het college op:

 • Uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2016 te komen met een voorstel aan de raad, waarin wordt uitgewerkt hoe eventuele exploitatietekorten bij Tivoli Vredenburg na 2016 in beginsel worden opgevangen binnen het programma Cultuur, met inachtneming van de motie 'Klein is fijn', van 1 juni 2006;

En gaat over tot de orde van de dag.

SP, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, CU, CDA, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen