Motie Zonder goed gereed­schap bouw je geen scholen


17 september 2015

Motie 132/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 september 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting’,

Constaterende dat:

 • Utrecht de snelst groeiende stad van Nederland is;
 • Er zich in Utrecht vanaf 2019 een piek aandient in de leerlingenaantallen;
 • De uitbreidingsmogelijkheden van bestaande scholen eindig zijn;
 • Er daardoor behoefte is aan één of twee nieuw te stichten scholen voor voortgezet onderwijs;
 • Bij de start van een nieuwe school de door het ministerie gehanteerde normbedragen ontoereikend zijn;
 • Het ministerie te terughoudend en weinig voortvarend is met het uitgeven van nieuwe Brinnummers;
 • Hierdoor vanaf 2019 een tekort aan adequate onderwijshuisvesting dreigt te ontstaan;

Van mening dat:

 • Voor goed onderwijs adequate huisvesting een basisbehoefte is;
 • De aanstaande piek in de leerlingenaantallen een urgente kwestie is, die voortvarend handelen noodzakelijk maakt;
 • De sleutel voor het oplossen van dit probleem bij het ministerie ligt;

Verzoekt het college:

 • Deze zorgen en mening van de raad met spoed en met nadruk over te brengen aan de minister en de raad op zo kort mogelijke termijn te informeren over de reactie van het ministerie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Selma Bas, D66
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Steven Menke, Student & Starter
Tara Scally, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen