Motie 'Regeren is voor­uitzien bij toekomst religieus erfgoed'


12 november 2015

Motie 184/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de Programmabegroting 2016,

Constaterende dat:

  • Utrecht bekend en beroemd is om het prachtige religieus erfgoed in de stad en mede daarom de tweede monumentenstad van Nederland is;
  • Door ontwikkelingen als teruglopend kerkbezoek en hoge onderhoudskosten de exploitatie van dit erfgoed op de tocht staat;
  • Volgens experts in de komende jaren het overgrote deel van het religieus erfgoed in Utrecht te maken zal krijgen met exploitatieproblemen en/of leegstand en hierdoor verval en wellicht zelfs sloop dreigt voor deze beeldbepalende gebouwen;
  • Veel van deze met leegstand bedreigde gebouwen (al dan niet) met een gewijzigde functie een nieuwe toekomst tegemoet kunnen zien, bijvoorbeeld ten behoeve van een nieuwe kerkgemeenschap, als herbestemd appartementencomplex of als cultureel centrum,

Overwegende dat:

  • Op dit moment geen gecoördineerde visie/aanpak is met het doel om dit erfgoed te behouden voor huidige en toekomstige generaties;
  • Toonaangevende stakeholders op het gebied van religieus erfgoed, zoals de eigenaren van de gebouwen, de Vereniging Oud Utrecht en het Catherijneconvent, nadrukkelijk aangeven dat een door de gemeente gecoördineerde aanpak noodzakelijk is, en tevens aangeven dat zij hiervoor onder regie van de gemeente, samen met partners als RCE, BOEI, Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed, Taskforce Toekomst Kerkgebouwen met de gemeente willen optrekken en beschikbare kennis en expertise willen delen;
  • Voor niet-religieus erfgoed de generieke aanpak van de erfgoedafdeling volstaat, maar dat voor religieus erfgoed vanwege de verschillen in opgaven, eigenaarschap, exploitatie-problemen, herbestemmingsvraagstukken en de immateriële waarde voor de stad en haar inwoners een gecoördineerde aanpak met een regierol van de gemeente noodzakelijk is.
  • Dat reeds 16 voorbeelden bekend zijn waar na gemeentelijke regie een kerkenvisie is opgesteld, waaronder de steden Deventer en Bergen op Zoom;

Draagt het college op om:

  1. Conform de ambities zoals vastgelegd in de Utrechtse Erfgoedagenda uit 2013 het initiatief te nemen om door middel van een gecoördineerde aanpak met de eerdergenoemde stakeholders een 'Utrechtse visie religieus erfgoed' op te stellen en deze uiterlijk voor het zomerreces 2016 in conceptvorm aan de raad te sturen;
  2. Deze 'Utrechtse visie religieus erfgoed' in een technische RIA met de stakeholders en de raad te bespreken en vervolgens ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Bert-Jan Brussaard, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
Ruben Post, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Steven Menke, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PvdD, GL, PvdA, CU, SBU, S&S

Tegen

D66, VVD, SP