Amen­dement Toevoegen pres­ta­tie­af­spraken


26 mei 2016

Amendement 20/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 26 mei 2016, ter behandeling van de het raadsvoorstel 'Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21' eeuw,

Constaterende dat:

  • Er ondanks meerdere toezeggingen van de wethouder niets is opgenomen over het behoud van de wijkvestigingen.

Overwegende dat:

  • Het aantal wijkvestigingen en openingsuren op peil moet blijven, zodat de bibliotheek laagdrempelig blijft en toegankelijk voor alle Utrechters.

Besluit een nieuwe beslispunt toe te voegen, luidende:

Beslispunt 5: in te stemmen met de volgende prestatie-afspraken:

1) Het aantal vestigingen van de bibliotheek in de stad blijft minimaal gelijk aan het huidige aantal
2) Het totaal aantal openingsuren van de wijkvestigingen en van de centrale bibliotheek blijft minimaal gelijk aan het huidige aantal.

Hilde Koelmans, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooien, ChristenUnie
Reinhild Freytag, Student & Starter
Gadiza Bouazani, PvdA
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, CU, S&S, PvdA, SBU

Tegen

GL, CDA, VVD, D66