Motie Versterking en vernieuwing van pleegzorg


26 mei 2016

Motie 71/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 mei 2016, ter bespreking van het Raadsvoorstel Notitie meerjarige sturing en bekostiging Jeugdhulp 2017-2020,

Constaterende dat:

  • pleegzorg in de toekomst met steeds zwaardere doelgroepen te maken krijgt;
  • dit nieuwe uitdagingen met zich mee brengt op het gebied van kwaliteit, continuïteit en ondersteuning aan pleeggezinnen;

Overwegende dat:

  • door de gemeente een groot belang wordt gehecht aan de functie van pleegzorg en aan rust en stabiliteit voor pleegouders en -kinderen;
  • de gemeente dit wil waarborgen door meerjarige financiële afspraken;
  • pleegzorg een cruciale zorgvorm is die van grote waarde is binnen het stelsel;
  • vernieuwing en versterking cruciaal zijn om kwaliteit van pleegzorg ook aan zwaardere doelgroepen te blijven waarborgen;

Draagt het College op:

  • bij de gesprekken met aanbieders over de inkoop van pleegzorg concrete afspraken te maken over kwaliteitsverbetering, inhoudelijke versterking en vernieuwing van pleegzorg;
  • er zorg voor te dragen dat pleegouders en -kinderen actief betrokken worden bij deze kwal iteitsverbetering;
  • de raad hierover bij de Uitvoeringsagenda 2017 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bas Meijer, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bouchra Dibi, PvdA
Peter van Corler, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA
Judith Thielen, VVD
Maarten van Ooijen, CU
Nicole van Gemert, SP
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen