Amen­dement Van het fietspad gesnord


5 juli 2018

Amendement 27/2018

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het raadsvoorstel "Voorjaarsnota 2018 en 1e Berap 2018 (juni 2018)",

Constaterende dat:

• Op 21 juni 2018 bekend werd dat de invoerdatum van de wettelijke mogelijkheid om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen vervroegd werd naar 1 juli 2018.;
• Er zoals reeds genoemd in de Raadsbrief `Snorfiets naar de rijbaan' van 2 juli 2018 uit diverse onderzoeken blijkt dat het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan een positief effect heeft op de concentraties van en de blootstelling aan koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof in de directe omgeving;
• De gemeente de gezondheid van haar inwoners hoog op de agenda heeft staan en toewerkt naar het halen van de WHO-normen voor luchtkwaliteit;
• De gemeente bewoners en bezoekers van Utrecht wil aannnoedigen om zich te verplaatsen met de fiets;

Overwegende dat:

• Met de vervroeging van deze wettelijke mogelijkheid er al veel eerder gewerkt kan worden aan de verbetering van de luchtkwaliteit voor fietsers;
• Snorfietsen naast een belasting voor de gezondheid van de andere weggebruikers in de directe omgeving ook een vaak genoemde ergernis is van fietsers
• De kosten voor het voorbereidingsonderzoek t.b.v. het verkeersbesluit 100.000 euro bedragen en gedekt kunnen worden binnen het bestaande programma
• De totale kosten van het project op basis van de inschatting van het college zoals gepresenteerd in de Raadsbrief `Snorfiets naar de rijbaan' van 2 juli 201 8 tussen de 580.000 en 880.000 euro zouden bedragen inclusief 100.000 euro aan voorbereidingskosten;
• De verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan alleen kan worden uitgevoerd door het college als dit op een zodanig zorgvuldige manier kan, dat de veiligheid van de snorfietser kan worden gewaarborgd.

Draagt het college op om:

• Om het project 'snorfiets naar de rijbaan' voortvarend uit te voeren, zodra het voorbereidingsonderzoek gereed de raad in gelegenheid te stellen een mening te vormen over het uit te voeren project;
• De hieronder genoemde financiering te gebruiken om dit project in eder geval snel te starten

Besluit:

• Aan beslispunt 4 de volgende zinsnede toe te voegen "Met dien verstande dat er 580.000 euro gereserveerd wordt op het project 'snorfiets naar de rijbaan' uit te voeren in 201 8 en 2019 en hiervoor 560.000 euro te onttrekken uit het resultaat 2017" en 20.000 te dekken uit extra budget voor luchtkwaliteit uit het coalitieakkoord op post 'Aanpak luchtkwaliteit';
• 560.000 euro te onttrekken aan het resultaat op de taakstelling vastgoed (conform het resultaat dat gepresenteerd werd in de raadsbrief 'verwerking taakstelling vastgoed 2018' van 3 juli) dit toe te voegen aan een nieuw te creeren post 'project Snorfiets naar de rijbaan'

Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Weistra, GroenLinks
Wijmenga, CU
Van Waveren, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU, Denk, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Fatsoenlijke beloning voor de makers

Lees verder

Motie Gebruik stoepkrijt niet langer strafbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer