Motie Gebruik stoep­krijt niet langer strafbaar


5 juli 2018

Motie 89/2018

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2018,

Constaterende dat:

  • Het volgens de APV (Artikel 4.4, lid 2 sub b) verboden is “zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen”;
  • Enkele studenten recent een boete van € 140 per persoon opgelegd hebben gekregen vanwege schending van dit – hen onbekende - verbod;
  • In andere steden zoals bijvoorbeeld Leiden, Groningen, Apeldoorn, Leeuwarden en Breda de APV al is aangepast zodat het gebruik van (spuit)stoepkrijt niet langer verboden is.

Van mening dat:

  • (Spuit)stoepkrijt eenvoudig verwijderbaar is en daarom niet op één lijn kan worden gezet met de andere genoemde stoffen in de APV;
  • Kinderen en jongeren in Utrecht buiten moeten kunnen (spuit)stoepkrijten zonder schriftelijk toestemming te hoeven vragen.

Verzoekt het college:

  • De APV aan te passen door de verwijzing naar krijt uit artikel 4.4. lid 2 sub b te verwijderen;
  • De raad daartoe op zo kort mogelijke termijn een raadsvoorstel voor te leggen;
  • Deze uitspraak van de raad onder de aandacht van politie en andere handhavers te brengen en hen te verzoeken om, totdat de APV is gewijzigd, geen prioriteit te geven aan handhaving van het huidige verbod.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruurt Wiegant, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ellen Bijsterbosch, D66
Eva Oosters, S&S
Heleen de Boer, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Henk van Deún, PVV
Cees Bos, SBU


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen