Amen­dement Verkleining uitbrei­dings­ruimte De Gaard met 500 m2


25 juni 2015

Amendement 34/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 25 juni 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel Herontwikkeling de Gaard en omgeving,

Constaterende dat:

  • In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om een SPVE vast te stellen waarin de uitbreidingsruimte van het winkelcentrum de Gaard 4.064 m2 bedraagt;
  • Daarbij de keuze voorligt tussen het verkleinen van het toekomstig winkelcentrum enerzijds en andere politieke prioriteiten anderzijds,

Overwegende dat:

  • Het vanwege ruimtelijke en economische redenen wenselijk is dat de uitbreidingsruimte met 500 m2 wordt verkleind;
  • De ontwikkelaar heeft aangegeven dat de uitbreidingsruimte met maximaal 500 m2 kan worden verkleind;

Voorts overwegende dat:

  • Het budgetrecht bij de gemeenteraad ligt,
  • Er zich ten opzichte van de conceptresultaatsbestemming 2014 een meevaller voordoet,
  • Het aan de raad is om te besluiten over de besteding daarvan,
  • Brieven van het college geen beperking kunnen opleggen aan het budgetrecht van de raad,
  • Onderstaand beslispunt 2d. daarmee als laatste middel een solide dekking van beslispunt 1. is.
  • Het aan ieder raadslid is om te kiezen welke prioriteiten zij stellen voor de inzet van beschikbare middelen,

Besluit het volgende:

1. Beslispunt 1 zodanig te wijzigen dat de uitbreidingsruimte wordt verlaagd naar 3.564 m2.
2. Het college op te dragen om de dekking voor de onder beslispunt 1 genoemde verkleining van de uitbreidingsruimte te vinden in achtereenvolgens:

A. Nieuwe onderhandelingsronde met de ontwikkelaar/eigenaar van het winkelcentrum;
B. Extra woningen toevoegen bij het plan
C. Reserve Stedelijke Herontwikkeling, voor zover reeds door de wethouder aangedragen;
D. Voordelen/meevallers ten opzichte van de resultaatbestemming 2014 en de uitkomsten hiervan in een separaat raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.

B. Brussaard, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bulent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, SBU, PvdA

Tegen

GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, ChristenUnie, VVD, S&S

Lees onze andere moties

Motie Slimme tuinen, droge voeten

Lees verder

Motie Onderzoek dieren in riolen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer