Motie Onderzoek dieren in riolen


25 juni 2015

Motie 56/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 25 juni 2015, ter bespreking van het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019,

Constaterende dat:

 • Naar schattingen van RAVON - kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen – in heel Nederland 1 tot 3 miljoen kleine dieren, zoals kikkers, padden, salamanders en jonge eendjes, na een val in een straatkolk verdrinken of verhongeren wegens te grove gleuven en gaten in putdeksels of afsluitroosters en een gebrek aan ontsnappingsmogelijkheden in de straatkolken;
 • In Utrecht naar schatting duizenden dieren per jaar in de straatkolken terecht komen;
 • Er voor 2016-2019 een Plan Gemeentelijke Watertaken wordt gepresenteerd waarin het college aangeeft dat zij zorg draagt voor een veilige openbare ruimte;
 • Deze wens voor een veilige openbare ruimte ook wordt geuit voor wilde dieren, namelijk in de Kaderbrief Dierenwelzijn;
 • Er door de gemeente in 2015, in het kader van de doelstelling een goed functionerend rioolstelsel te realiseren, geëxperimenteerd is met het gebruik van uittreedplaatsen ('trapjes' van geribbeld materiaal);
 • Volgens onderzoek van RAVON zeer goede resultaten behaald worden met het gebruik van uittreedtrapjes in straatkolken.

Overwegende dat:

 • Op dit moment slechts 20 van de 70.000 straatkolken voorzien zijn van uittreedmogelijkheden voor dieren;
 • Volgens onderzoek van RAVON verdrinkingen eenvoudig voorkomen kunnen worden door de plaatsing van een uittreedtrapje in straatkolken;
 • Uit ditzelfde onderzoek is gebleken dat plaatsen van diervriendelijke putdeksels en afsluitroosters op sommige plaatsen problemen kan opleveren met de afwatering en daarom op die plaatsen het installeren van uittreedtrapjes beter is;
 • RAVON heeft aangegeven dat zij onderzoek in de gemeente Utrecht kunnen uitvoeren naar het aantal dieren dat in rioolputten terechtkomt en er zelfstandig niet meer uit kan komen. De kosten hiervan zijn rond de € 10.000 euro.

Verzoekt het college:

 • RAVON uiterlijk tijdens de komende paddentrek (deze vindt plaats tussen februari en april) een onderzoek uit te laten voeren naar de noodzaak van het installeren van uittreedtrapjes;
 • Dit onderzoek te financieren uit het budget voor het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SBU

Tegen

GL, VVD, SP, D66, S&S, PvdA, CU, CDA