Motie Slimme tuinen, droge voeten


25 juni 2015

Motie 55/2015

De Gemeenteraad, bijeen op 25 juni 2015 ter bespreking van de nota Gemeentelijke Watertaken, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Bewoners in toenemende mate hun tuin betegelen, wat bijdraagt aan de verstening van de stad;
 • De gemeente verwacht dat bewoners hun perceel zo inrichten dat zoveel mogelijk neerslag op het perceel wordt verwerkt en er geen neerslag wordt afgewenteld richting de buren;
 • Bewoners de vrijheid hebben om te genieten van hun tuin zoals zij dat wensen, maar de gemeente vervelende verrassingen wil voorkomen: voor hen en voor hun buren;
 • We volgens de klimaatscenario’s van het KNMI rekening moeten houden met meer extreme buien;
 • Overtollig hemelwater kan leiden tot waterschade aan woningen, of tot overmatige piekbelasting bij rioleringen waardoor deze kunnen overstromen en zorgen voor overlast aan huizen of op straat;
 • De piekbelasting van riolen wordt versterkt door verstening zoals een onderzoek in Groningen liet zien: hierbij zorgde een groei van versteende achtertuinen met 8% tot een toename van regenwaterafvoer naar het riool met 3,4%;
 • De algemene lijn in de nota watertaken is om regenwater in de publieke ruimte zo veel mogelijk natuurlijk af te voeren en daar ook maatregelen toe te nemen, zoals afkoppelen, aanleg van regenwaterinfiltratiesystemen zoals wadi's etcetera;
 • Naar schatting 40% van de stadsoppervlakte in handen is van particulieren: ook zij kunnen dus bijdragen aan het bouwen van een klimaatbestendige stad;
 • Nieuwe technieken (rekenmodellen, nauwkeurige hoogtekaarten) en de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) modellering van waterstroming en -berging op het maaiveld binnen bereik brengt. Dit geeft zicht op de verstening in de gemeente Utrecht, zowel op particulier als openbaar terrein;
 • De inzichten die we met deze nieuwe methoden verkrijgen benut kunnen worden om problematisch versteende delen van Utrecht in kaart te brengen, ook voor particulier terrein, zodat bewoners in deze gebieden gericht benaderd kunnen worden met een bewustwordingscampagne.

Verzoekt het college:

 • De modellering van waterstroming- en berging op het maaiveld snel in praktijk te brengen zodat inzicht wordt verkregen in (problematisch) versteende gebieden in Utrecht;
 • Deze kennis te benutten om bewoners gericht te benaderen met een bewustwordingscampagne over verstening van hun tuin, de mogelijke gevolgen van wateroverlast en manieren om hier iets tegen te doen.

GroenLinks, PvdD, D66, PvdA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Toon lef in de woonvisie

Lees verder

Amendement Verkleining uitbreidingsruimte De Gaard met 500 m2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer