Amen­dement Verlaging mili­eu­ca­te­go­rieen Kanaal - Spoorzone Lage Weide


17 juli 2014

Amendement 30/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 17 juli 2014 ter behandeling van het voorstel inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Lage Weide,

Constaterende, dat:

 • Industriegebied Lage Weide geflankeerd wordt door woonwijken van Zuilen;
 • De milieudruk in Zuilen erg hoog is en dit grotendeels te wijten is aan de zware industrie van industriegebied Lage Weide;
 • Bewoners van Zuilen veel overlast ondervinden van deze zware industrie, door geurhinder, geluidsoverlast, verslechterde luchtkwaliteit, etc;
 • In het bestemmingsplan Lage Weide inwaartse milieuzonering wordt toegepast waarbij de zwaarte van de industrie in milieucategorieën 1 tot en met 6 is ingedeeld;
 • Het onderhavige bestemmingsplan ruimte biedt voor uitbreiding en vestiging van zware industrie langs het Amsterdam-Rijnkanaal (‘Kanaal - Spoorzone’), namelijk bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
 • Als er zich een bedrijf voor vestiging aandient dat in de “Lijst van Bedrijfsactiviteiten” in één of twee hogere categorieën valt dan ter plaatse is toegestaan, dit bedrijf met een ontheffing toch kan worden ingepast (zie ‘Regels van het bestemmingsplan Lage Weide’, art. 3.6.2);
 • Dit betekent dat bedrijven die binnen milieucategorie 5.2 vallen, zich met een ontheffing binnen de Kanaal - Spoorzone kunnen vestigen;
 • Bedrijven van milieucategorie 4.2 minimaal 300 meter afstand tot woonbebouwing dienen te houden en bedrijven van milieucategorie 5.2 minimaal 1.000 meter afstand tot woonbebouwing dienen te houden (zie H6 ‘Juridische Plantoelichting’, p. 83).
 • Het Zuilense deel van de Amsterdamsestraatweg, anders dan de rest van de wijk Zuilen, aangemerkt is als ‘gemengd gebied’ waardoor zware industrie dichterbij geplaatst kan worden.

Overwegende, dat:

 • Het de verantwoordelijkheid en een primaire doelstelling van het college is om een goede kwaliteit van het leefmilieu voor de inwoners van de gemeente Utrecht te handhaven en te bevorderen;
 • Het feit dat Lage Weide het enige industriegebied is waar zware industrie is toegestaan, dit een vitaal industriegebied is en dient te blijven, aan deze verantwoordelijkheid en doelstelling niets af doet;
 • Uitbreiding en vestiging van zware industrie tot en met milieucategorie 5.2 tussen het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal de overlast voor omwonenden voorzienbaar zal doen toenemen;
 • Een goede ruimtelijke ordening dient te voorzien in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten voor omwonenden;
 • De minimale afstand die bedrijven, behorende tot verschillende milieucategorieën, dienen te houden tot woonbebouwing is vastgesteld om omwonenden te beschermen tegen hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten van desbetreffende bedrijven;
 • Het verlagen van de milieucategorieën binnen de Kanaal - Spoorzone in onderhavig bestemmingsplan tot de mogelijkheden behoort en dit de overlast voor omwonenden significant zal verminderen;
 • Het feit dat de bewoners van de Amsterdamsestraatweg overlast ondervinden van verkeer geen reden is om deze straat te bestempelen als ‘gemengd gebied’, maar juist reden zou moeten zijn om dit gebied qua milieuzonering en categorisering zoveel mogelijk te ontzien.

Besluit:

De glijdende schaal van inwaartse milieuzonering binnen de Kanaal - Spoorzone dusdanig aan te passen dat:

 • Binnen de Kanaal - Spoorzone slechts uitbreiding en vestiging plaats kan vinden van bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;
 • Er terughoudendheid wordt betracht bij vergunningverlening van uitbreiding en vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;
 • Binnen de Kanaal- Spoorzone geen ontheffingsmogelijk is voor bedrijven die in een hogere milieucategorie vallen dan 3.2;
 • Het Zuilense deel van de Amsterdamsestraatweg, net als de rest van Zuilen, te onderscheiden als ‘rustige woonwijk’, waardoor ook hier een beschermende bufferzone gecreëerd wordt binnen de inwaartse milieuzonering.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

CU, CDA, VVD, PvdA, Stadsbelang, S&S, D66, GL, SP