Motie Stads­brede visie op studen­ten­sport


3 juli 2014

Motie 65/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op donderdag, 12 juni 2014 in debat over het raadsvoorstel ‘Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport 2014 - 2017: in een Perspectief sportaccommodaties 2014 - 2020’

Constaterende dat:

1. Er momenteel door verscheidene partijen veranderingen worden doorgevoerd die weerslag hebben op de studentensport in Utrecht
2. De gemeente inzet op het vergroten van de sportdeelname van haar burgers
3. Er in het coalitieakkoord wordt ingezet op ‘continuering van preventieve interventies op gebied van leefstijl’
4. Utrecht zich graag voorop laat staan een ‘mooie, rijke sportstad’ te zijn

Overwegende dat:

1. Er door afstemming tussen de verschillende partijen onverhoopte effecten kunnen worden voorkomen en efficienter gewerkt kan worden
2. Rond de leeftijd van 20 jaar een grote terugval in sportdeelname plaatsvindt en studentensportverenigingen veelal zeer lange wachtrijen kennen
3. Sport bij uitstek een preventieve interventie op het gebied van leefstijl is
4. Utrecht momenteel onderaan bungelt in het lijstje van studentensteden wat betreft de facilitering van studentensport

Roept het college op:

1. Op korte termijn met de hoger onderwijsinstellingen, stichting Mesa Cosa en de Sportraad in overleg te treden met als doel het ontwikkelen en actueel houden van lange termijn afspraken over ondersteuning van de studentensport in Utrecht en het gebruik van accommodaties.
2. Daarin de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen op het gebied van facilitering van studentensport in Utrecht duidelijk vast te leggen
3. Hierover jaarlijks verslag uit te brengen aan de gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sanne Scholten, D66
Willem Buunk, VVD


Status

Aangenomen

Voor

S&S, PvdD, VVD, PvdA, D66, CU, GL, CDA, SP

Tegen

Stadsbelang