Maak gebouwen toegan­kelijk voor mensen met (licha­me­lijke) beper­kingen


11 september 2014

Motie 86/2014


De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 11 september 2014

Constaterende dat:

- steeds meer (nieuwbouw) panden en de directe omgeving niet toegankelijk zijn voor mensen met lichamelijke beperkingen;
- belanghebbende organisaties veel klachten ontvangen voor onvoldoende toegankelijkheid van gebouwen in Utrecht;
- de samenleving verwacht dat individuen zoveel mogelijk op eigen kracht functioneren en participeren;
- de samenleving steeds meer verwacht dat mensen langer zelfstandig blijven wonen.

Overwegende dat:

- de gemeente bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen stimuleert;
- Agenda 22 in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van gebouwen door de gemeente en ander belanghebbende partijen;
- het SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) al meerdere malen aandacht heeft gevraagd bij de gemeente voor dit probleem;
- dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking en dit verdrag in 2015 geratificeerd gaat worden;
- onvoldoende toegankelijke gebouwen er voor kunnen zorgen mensen met lichamelijke beperkingen in een isolement terecht kunnen komen.

Draagt het college op:

- om er samen met de corporaties en andere ontwikkelaars voor te zorgen dat voortaan nieuwbouwgebouwen en de omgeving toegankelijk zijn voor mensen met lichamelijke beperkingen;
- standaard in het SpvE (stedenbouwkundige programma van eisen) hier een paragraaf aan te wijden;
- voldoende inspanning te leveren om bij renovaties/transformaties zoveel mogelijk panden toegankelijk te maken;
- om de ontwikkelingen rondom de toegankelijkheid met SOLGU te monitoren en de uitkomsten terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD

Tegen

SP, S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, VVD