Amen­dement Vijf hoofd­op­gaven groen­struc­tuurplan


8 maart 2018

Amendement 11/2018

De Gemeenteraad van Utrecht bijeen in de vergadering van 8 maart 2018 ter bespreking van Actualisatie Groenstructuurplan 2017 - 2030.

Constaterende dat:

 • Bij punt een van het raadsvoorstel staat dat er drie hoofdopgaven zijn, namelijk:

- Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren
- Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen
- Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden om de stad aan te leggen

 • Bij het tweede en derde punt extra opgaven worden toegevoegd, namelijk:

- Gezonde verstedelijking
- Klimaatadaptatie

Overwegende dat:

 • Het onduidelijk is wat het verschil is tussen een hoofdopgave en een extra opgave;
 • Deze extra opgaven zeer belangrijk zijn in een groeiende stad als Utrecht;
 • De wethouder aangegeven heeft dat het de bedoeling is dat alto vijf opgaven evenveel prioriteit hebben en het duidelijker is dit ook zo op te schrijven.

Besluit om:

 • Punt 1 van het raadsvoorstel:
  Bij de ontwikkeling van de stedelijke groenstructuur de volgende drie hoofdopgaven te blijven hanteren: 1) Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren; 2) Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen; 3) Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden om de stad aan te leggen.
 • Te veranderen in:
  Bij de ontwikkeling van de stedelijke groenstructuur de volgende vijf hoofdopgaven te blijven hanteren: 1) Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren; 2) Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen; 3) Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden om de stad aan te leggen; 4) Gezonde verstedelijking; 5) Klimaatadaptatie
 • Punt 2 en 3 van het raadsvoorstel te laten vervallen;
 • De bijbehorende Actualisatie groenstructuur programma 2017 - 2030 hierop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

S&S, Partij voor de Dieren, VVD, CDA, CU, GL, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Tegen

SBU

Lees onze andere moties

Motie Geef ecologie de doorslag bij soortkeuze

Lees verder

Motie Plan voor vastleggen afspraken exploitant en omwonenden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer