Amen­dement Vijf hoofd­op­gaven groen­struc­tuurplan


8 maart 2018

Amendement 11/2018

De Gemeenteraad van Utrecht bijeen in de vergadering van 8 maart 2018 ter bespreking van Actualisatie Groenstructuurplan 2017 - 2030.

Constaterende dat:

 • Bij punt een van het raadsvoorstel staat dat er drie hoofdopgaven zijn, namelijk:

- Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren
- Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen
- Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden om de stad aan te leggen

 • Bij het tweede en derde punt extra opgaven worden toegevoegd, namelijk:

- Gezonde verstedelijking
- Klimaatadaptatie

Overwegende dat:

 • Het onduidelijk is wat het verschil is tussen een hoofdopgave en een extra opgave;
 • Deze extra opgaven zeer belangrijk zijn in een groeiende stad als Utrecht;
 • De wethouder aangegeven heeft dat het de bedoeling is dat alto vijf opgaven evenveel prioriteit hebben en het duidelijker is dit ook zo op te schrijven.

Besluit om:

 • Punt 1 van het raadsvoorstel:
  Bij de ontwikkeling van de stedelijke groenstructuur de volgende drie hoofdopgaven te blijven hanteren: 1) Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren; 2) Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen; 3) Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden om de stad aan te leggen.
 • Te veranderen in:
  Bij de ontwikkeling van de stedelijke groenstructuur de volgende vijf hoofdopgaven te blijven hanteren: 1) Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren; 2) Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen; 3) Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden om de stad aan te leggen; 4) Gezonde verstedelijking; 5) Klimaatadaptatie
 • Punt 2 en 3 van het raadsvoorstel te laten vervallen;
 • De bijbehorende Actualisatie groenstructuur programma 2017 - 2030 hierop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Reinhild Freytag, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

S&S, PvdD, VVD, CDA, CU, GL, D66, SP, PvdA

Tegen

SBU