Motie Plan voor vast­leggen afspraken exploitant en omwo­nenden


8 maart 2018

Motie 44/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018”.

Constaterende dat:

 • Het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca op veel plekken in de stad het toevoegen van extra horeca mogelijk maakt, wat tegemoet komt aan een behoefte van veel inwoners, maar tegelijkertijd zorgen oproept over mogelijk te ontstane overlast;
 • Sommige ondernemers met hun zaak bijdragen aan de omgeving en ondernemen in goed overleg met buurtgenoten, terwijl hun plannen niet passen binnen de bestaande regelgeving. Terwijl andere ondernemers precies passen binnen categorieën en regelgeving maar hun aanwezigheid toch een zware aanslag doet op de woonomgeving van omwonenden;
 • Vestiging van nieuwe horecabedrijven of wijziging van het gebruik van bestaande bedrijven vaker zorgt voor toename van het aantal klachten - en meldingen;
 • Het op dit moment juridisch lastig, maar niet onmogelijk lijkt om aan een exploitatievergunning vooraf voorwaarden te verbinden

Overwegende dat:

 • Maatwerk de enige oplossing is om ondernemers en buurtgenoten tegemoet te komen zonder daarbij op andere plekken nog meer ervaren overlast te genereren;
 • Er in eerste instantie een rol is weggelegd voor ondernemers en bewoners, maar de gemeente een rol moet spelen in het faciliteren van het onderlinge gesprek en vastleggen van onderlinge afspraken zodat bewoners bij de gemeente een loket hebben waar ze terechtkunnen als afspraken onverhoopt niet worden nageleefd;
 • Het beter is vooraf goede afspraken te maken en deze vast te leggen, dan het risico te nemen eerst bewoners in een ‘klaagrol’ te dwingen en vervolgens te proberen overlast op te lossen die voorkomen had kunnen worden;
 • De exploitatievergunning die doorgaans op naam wordt afgegeven de aangewezen plek lijkt om dergelijke afspraken in vast te leggen;
 • Alleen een vergunning voor bepaalde tijd het mogelijk maakt om ofwel goed gedrag te ‘belonen’, ofwel consequenties te verbinden aan het eventueel niet naleven van de vergunning, doordat bij het verlengen van de vergunning afspraken kunnen worden herbevestigd of aangepast.
 • Op deze manier ook specifieke afspraken over bijvoorbeeld terrasopeningstijden, parkeergewoontes; bereikbaarheid van de ondernemer en de levering van goederen kunnen worden toegevoegd naar aanleiding van de praktijkervaringen in de voorgaande periode;
 • Het maken en vastleggen van afspraken het aantal te vestigen horecagelegenheden niet per se beperkt, maar de kwaliteiten de impact op de buurt van deze horecagelegenheden wel verbeterd.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken welke juridische mogelijkheden en belemmeringen er bestaan om afspraken aan de voorkant vast te leggen, bijvoorbeeld door een exploitatievergunning voor bepaalde tijd te verlenen, verbonden aan voorwaarden (die in overleg met exploitant en een wijkvertegenwoordiging van bewoners en ondernemers kunnen worden geformuleerd). Waarbij het gedrag en nakomen van afspraken door de exploitant na bijvoorbeeld een jaar geëvalueerd wordt en de vergunning alleen verlengd wordt bij goede ervaringen. Waarbij een exploitant meer zekerheid kan verkrijgen als hij of zij na aangetoond te hebben zich aan de gemaakte afspraken te kunnen houden een vergunning voor onbepaalde tijd kan krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, SBU, S&S, CDA, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Vijf hoofdopgaven groenstructuurplan

Lees verder

Motie Handhavingsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer