Motie Hand­ha­vingsplan


8 maart 2018

Motie 41/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018”

Constaterende dat:

  • In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 nauwelijks invulling geven wordt aan het hoofdstuk over handhaving;
  • Tot nu toe veelal tijdelijke maatregelen op het gebied van handhaving getroffen worden maar een structureel plan ontbreekt;
  • Toezicht en handhaving op gemaakte afspraken tussen gemeente, ondernemers en omwonenden een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een goed horecabeleid.

Overwegende dat:

  • handhaving een cruciale rol speelt in het voorkomen van ervaren overlast
  • handhaving en de manier waarop dit geregeld is een cruciale rol speelt in het vertrouwen dat burgers in de gemeente hebben;
  • goede organisatie op het gebied van handhaving de welwillendheid van burgers ten opzichte van horeca kan vergroten.

En verzoekt het college:

  • De huidige problematiek in kaart brengen, rekening houdende met het feit dat niet alle bewoners weten waar ze met hun klachten terechtkunnen en dat bewoners vaak niet melden omdat ze denken dat "er toch niets met hun klacht gedaan zal worden";
  • In overleg met bewoners tot een handhavingsplan te komen waarin in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen voorkomen: • één meldpunt in te stellen dat 24/7 telefonisch/via whatsapp bereikbaar is; • onderzoek te doen naar de bestaande klachten en deze systematisch in kaart te brengen en op te lossen c.q. te voorkomen, • maatregelen voor te stellen ter vermindering en liefst voorkoming van klachten, • de handhavers van zowel politie als bijzondere opsporingsambtenaren te instrueren vooral preventief te werken, waarbij het voorkomen van overlast voorop staat en niet alleen op te treden bij overtredingen, • bij het vaststellen van hinderprofielen voor de diverse horecavoorzieningen niet uit te gaan van voor-onderstellingen maar van geregistreerde feiten, • de voorgestelde hinderprofielen kwantificeerbaar en toetsbaar te maken, • bij overschrijding van de genormeerde grenzen sanctie te stellen;
  • Bij de voorjaarsnota 2018 te komen met een voorstel voor de financiering van intensivering van en extra inzet op handhaving, vanuit de financiële ruimte die beschikbaar wordt gesteld om de groei van de stad te kunnen accommoderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, D66, SBU, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Plan voor vastleggen afspraken exploitant en omwonenden

Lees verder

Motie Visie met en op de binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer