Amen­dement Wijk­ver­te­gen­woor­diging adviseert bij verlenen hore­ca­ver­gun­ningen


8 februari 2018

Amendement 8/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 februari 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018”

Constaterende dat:

 • Het nieuwe Ontwikkelingskader Horeca op veel plekken in de stad het toevoegen van extra horeca mogelijk maakt;
 • Deze mogelijke toevoeging tegemoet komt aan een behoefte van veel inwoners, maar tegelijkertijd zorgen oproept over mogelijk te ontstane overlast;
 • De ervaring van druk en overlast groter is in bepaalde wijken, maar zich niet enkel tot deze wijken beperkt;
 • Sommige ondernemers met hun zaak bijdragen aan de omgeving en ondernemen in goed overleg met buurtgenoten, terwijl hun plannen niet passen binnen de bestaande regelgeving. Terwijl andere ondernemers precies passen binnen categorieën en regelgeving maar hun aanwezigheid toch een zware aanslag doet op de woonomgeving van omwonenden;
 • Vestiging van nieuwe horecabedrijven of wijziging van het gebruik van bestaande bedrijven vaker zorgt voor toename van het aantal klachten - en meldingen;
 • Bij de aanvraag of vernieuwing van een horeca-vergunning de stem van de bewoners en ondernemers uit de omgeving onvoldoende in de besluitvorming meegenomen wordt.

Overwegende dat:

 • Het betrekken van ondernemers en bewoners uit de wijk al voordat een nieuwe exploitatievergunning wordt verstrekt kan bijdragen aan acceptatie en het beperken en voorkomen van overlast;
 • Er in eerste instantie een rol is weggelegd voor ondernemers en bewoners, maar de gemeente een rol moet spelen in het faciliteren van het onderlinge gesprek en vastleggen van onderlinge afspraken zodat bewoners bij de gemeente een loket hebben waar ze terechtkunnen als afspraken onverhoopt niet worden nageleefd;
 • Overlast sterk locatie-, persoon- en situationeel bepaald is;
 • De bezwaren op besluiten die nu ingediend worden, zowel ondernemers als omwonenden in problemen brengen door trage besluitvorming en verzuurde verhoudingen;
 • De praktijk nu is dat pas achteraf en na goed overleg en met aanpassingen in de bedrijfsvoering, ondernemers en omwonenden een goede verstandhouding kunnen opbouwen
 • Het maken en vastleggen van afspraken het aantal te vestigen horecagelegenheden niet per se beperkt, maar de kwaliteiten de impact op de buurt van deze horecagelegenheden wel verbeterd.

Verzoekt het college:

 • het voornemen van het verlenen van een horeca-vergunning vroegtijdig actief bekend te maken aan omwonenden
 • omwonenden en organisaties van omwonenden actief uit te nodigen hun visie te geven op een voorgenomen besluit zodat al dan niet in gezamenlijk overleg de voorwaarden aangepast kunnen worden
 • de besluitvormingsprocedure zo in te richten dat de visie van omwonenden in de overwegingen van het college meegenomen wordt, voordat er een definitief besluit valt
 • zo mogelijk de visie van de omwonenden op te nemen in nadere bepalingen van de te verlenen vergunning, zodat overlast en bezwaren uiteindelijk vanaf het begin geminimaliseerd worden

En besluit daarom:

 • Beslispunt 6 als volgt aan te passen:

6. In te stemmen met actualisering van de overige profielen. Waarbij bij elk profiel wordt toegevoegd:

Een wijkvertegenwoordiging adviseert voordat een vergunning wordt verleend of op naam overgezet. Een nieuwe eigenaar is een natuurlijk moment om eventueel afspraken te wijzigen.
De gemeente faciliteert een duidelijke loketfunctie/meldpunt waar betrokkenen terechtkunnen met vragen over de gemaakte afspraken en als onderlinge afspraken tussen exploitant en bewoners niet worden nageleefd.

 • En het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 dienovereenkomstig aan te vullen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PvdA, GL, VVD, D66, CDA, CU, SP, SBU, S&S