Motie Realiseer Weerdpark met bewoners


1 december 2022

Motie 372/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 1 december 2022, ter bespreking van Debat Plan voor het herinrichten van de Weerdsingel OZ,

Constaterende dat:

 1. Het college voornemens is bij de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde de omgeving te vergroenen;
 2. Actieve bewoners plannen hebben uitgedacht voor de realisering van een ‘Zocheriaans’ ingerichte Weerdsingel Oostzijde, een zogenaamd Weerdpark;

Overwegende dat:

 1. De herinrichting van de Weerdsingel breder dan alleen vanuit het beleidsveld Mobiliteit moet worden benaderd, omdat de gevolgen van de herinrichting zich ook niet beperken tot de mobiliteit, maar ook directe gevolgen hebben voor dieren, het groen, de openbare ruimte en het milieu;
 2. Het participatieproces ronduit slecht is verlopen en hierover grote onvrede bestaat bij bewoners;
 3. De plannen van de actieve bewoners klimaat-, natuur- en milieuvriendelijk zijn;

Draagt het college op:

 1. In samenwerking met actieve bewoners tot een ontwerp van een Zocheriaans ingericht stadspark (Weerdpark) te komen, waarbij de input van actieve bewoners leidend is;
 2. Dit ontwerp bij de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, VVD, Denk

  Tegen

  PvdA, D66, CU, GL, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Lees onze andere moties

  Motie Natuurvriendelijke oevers aan de Weerdsingel Oostzijde

  Lees verder

  Motie Van advies naar mandaat, van klimaatpanel tot burgerberaad

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer