Motie 0% uitstraling naar boven


6 juli 2017

Motie 128/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017 ter behandeling van het Burgerinitiatief Elke dag verdient een Nacht van de Nacht,

Constaterende dat:

 • Een aantal inwoners van Utrecht een burgerinitiatief tegen lichtvervuiling heeft ingediend;
 • Dit burgerinitiatief beoogt om lichtvervuiling versneld aan te pakken in Utrecht;
 • De initiatiefnemers van het burgerinitiatief vinden dat het college van B&W niet snel genoeg de lichtvervuiling aanpakt in Utrecht;
 • Het Burgerinitiatief concrete voorstellen doet om lichtvervuiling te beperken;
 • Licht in de nacht schadelijk is voor de natuur en dieren als vleermuizen en vogels veel last hebben van naar boven uitstralende armaturen;
 • Het voork├│men van lichthinder past in de ambitie om een duurzame gezonde stad te zijn;
 • Beperken van lichtvervuiling is vastgesteld in het Gemeentelijk Verlichtingsplan uit 2008, maar de uitvoering in de praktijk te wensen over laat;
 • De wethouder Openbare Ruimte en Groen in de commissie Stad en Ruimte van 4 juli 2017 aangaf dat hij de regels van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde volgt (NSVV) volgt en dat inkoop van armaturen die 5% licht uitstralen op die manier nog steeds een optie is volgens het college van B&W;
 • Sociale veiligheid door de initiatiefnemers zeer serieus wordt genomen, en lichtuitstraling naar boven geen enkel effect heeft op het verbeteren van de sociale veiligheid;
 • Nog 2.500 armaturen in Utrecht vervangen moeten worden die licht naar boven uitstralen en dit gepland staat voor 2019-2025;

Overwegende dat:

 • De wethouder Openbare Ruimte en Groen in de commissie van 4 juli 2017 in de veronderstelling was dat de indieners ook alle BESTAANDE armaturen die 5% naar boven uitstralen willen vervangen door armaturen die 0% naar boven uitstralen;
 • Dit niet het geval is, want hun voorstel betreft ALLEEN de aanschaf van NIEUWE armaturen die 0% naar boven zouden moeten uitstralen.

Verzoekt het college:

 • Bij aanschaf van nieuwe armaturen alleen nog maar armaturen aan te schaffen die 0% uitstralen naar boven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SBU, CU, S&S, SP

Tegen

VVD, PvdA, CDA, GL, D66